Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Skejjel

Skola Primarja

L-ewwel skola primarja governattiva nbniet fl-1919-20 fil-għalqa msejjħa “tal-Boċċi” (billi fiha l-irġiel kienu jilgħabu l-boċċi). Jgħidu li darba minnhom din il-għalqa sfrondat bil-lejl u taħtha tfaċċat sienja mibnija kollha ħnejjiet u qalb it-terrapien u ġebel dehru wkoll xi bramel.

Fl-Estimi Ġenerali ta’ l-1919-21 ġew ivvutati għaliha 4,000 lira (ta’ dak iż-żmien) li wara naturalment żdiedu. Fl-Estimi Ġenerali ta’ l-1928-29 jidher li ġew ivvutati 668 lira biex jitla’ parti mis-sular ta’ fuq. Din l-iskola, qabel ma nbnew il-ġodda ta’ llum, kienet waħda mill-ikbar li kien hawn f’Malta li kienet tieħu kwartier sħiħ u tħares fuq erba’ toroq.
Fi żmien l-aħħar gwerra din l-iskola laqgħet fiha r-rifuġjati u t-tfal tqassmu fiż-żewġ każini u mkejjen oħra fejn setgħu jissoktaw fit-tagħlim tagħhom.
 


L-iskola St Joseph

Is-Sorijiet ta’ St Joseph jibqgħu dejjem jiftakru l-festi tal-fundatriċi tagħhom, Santa Emilia de Vialar li saret is-Sibt, 24 ta’ Awissu, 1957. F’dan il-jum, quddiem għadd kbir tan-nies l-Eċċellenza Tiegħu l-Arċisqof Mikiel Gonzi bierek u qiegħed l-ewwel ġebla ta’ l-iskola ġdida mmexxija minn dawn is-sorijiet, li ħadet lok dik li kellhom fi Triq Żakkarija, il-Belt. Resqu fuq palk imħejji apposta, l-Arċisqof, Mons. C. Bonnici, id-Delegat ta’ l-Arċisqof għas-sorijiet u Mons. G. B. Ghigo, is-Superjura Madre Victoria Ransley u ż-żewġ parriniet, is-Sur R. Degiorgio (li huwa l-perit ta’ l-iskola) u l-Kappillan tal-Ħamrun, Dun Mattew Chircop kienu preżenti għaċ-ċerimonja. Imbagħad Mons. Bonnici qara l-iscroll wara li ġie ffirmat mill-Arċisqof Gonzi u ż-żewġ parriniet. Meta l-Arċisqof bierek l-ewwel ġebla, huwa qiegħed f’ħofra fil-ġebla t-tubu li fih iscroll u meta reġa’ lura fuq il-palk niseġ kelmtejn għall-okkażjoni li bihom għalaq iċ-ċerimonja.

L-iskola l-ġdida nbniet il-Blata l-Bajda dahar maċ-ċimiterju ta’ Braxja. L-art fiha tul sewwa u parti minnha kienet meħuda mill-knisja iżda ġiet merħija mill-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi sabiex is-sorijiet ikunu jistgħu jibnu l-iskola tagħhom primarja u sekondarja flimkien mal-kwartier għas-sorijiet infushom. Il-pjanta saret mill-periti Mortimer & Degiorgio u tellgħu bini modern ħafna u arjuż; jesa’ madwar 1,200 studenta dil-ħtiġijiet kollha moderni. Ix-xogħol li tlesta fl-1958 sewa 96,000(flus antiki) u fi żmienha kienet waħda mill-isbaħ skejjel li kellha Malta.
 


Marija Assunta

Skola Sekondarja Teknika għall-Bniet

‘Il ġewwa mill-Birrerija ta’ Farsons, fuq art watja, imdawra b’ċint tas-sejjieħ inbniet skola Sekondarja teknika għall-bniet li xtaqu jieħdu xi suġġett femminili. Din l-iskola kienet l-ewwel skola ġo Malta ta’ din ix-xorta li tat bosta opportunitajiet lil tfajliet sabiex jimxu ‘l quddiem fil-karriera tagħhom. Il-pjanta ħażżiżha l-Arkitett J. E. Consiglio. Din tikkonsisti f’għadd ta’ blokki li huma magħqudin ma’ xulxin permezz ta’ ftuħ. Din hija waħdanija (dak iż-żmien) fil-gżira f’dak li hu stil u sistema. Il-pjanti ta’ din l-iskola ġew approvati mill-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni f’Londra. L-iskola kienet lesta u nfetħet biex tilqa’ l-istudenti fiha għall-ħabta ta’ l-1957.
 


Maria Regina Junior Lyceum

Skola Sekondarja għal-Bniet

Fil-Blata Bajda nbniet l-Iskola Sekondarja għal-Bniet li tesa’ madwar 1,500 studenta. Il-pjanta ta’ l-iskola saret mill-Perit Ġużeppi Borg Grech li kien inkarigat mill-bini, filwaqt li Saver Vella minn Birkirkara ħa ħsieb ix-xogħol tal-bini. Ix-xogħol fuq il-proġett beda f’Jannar ta’ l-1958 u f’Settembru tas-sena ta’ wara ‘l fuq minn 800 tifla attendew fi klassijiet ta’ din l-iskola. L-iskola hija ppjanata fi spazju kbir ħafna u msebbaħ bi ġnien u siġar. L-istudenti għandhom spazju biż-żejjed fejn jilgħabu minħabba li l-Mile End Sports Ground il-qadim jagħmel parti minn din l-iskola.

Fattur ġdid f’din l-iskola huwa wkoll teatru fil-beraħ taħt forma ta’ mrewħa bħal dawk tal-Griegi, li hawn Malta huwa ta’ l-ewwel għamla li qatt kien hawn. Il-ftit siġar tal-ħarrub li kienu jeżistu f’dan il-post tħallew biex jagħmlu parti mill-palk li jintuża għal drammi u wirjiet fil-miftuħ. Meta fl-1981 il-Gvern fetaħ il-Liċeo għal-bniet flok l-iskola sekondarja l-qadima, din saret iċ-Ċentru Skolastiku għal-Bniet.

Il-Ħadd, 31 ta’ Ottubru, 1999, il-President ta’ Malta, il-Prof. Guido de Marco kixef uffiċjalment il-monument li jfakkar l-40 sena mill-ftuħ ta’ l-iskola Maria Regina Junior Lyceum. Preżenti kien hemm għadd ta’ nies prominenti.


Ħamrun Junior Lyceum

Il-Ħamrun huwa magħruf għal-għadd ta’ skejjel li nbnew fih. Il-Liċeo l-ġdid li sar taħt it-tmexxija tal-Perit John Spiteri fih tassew għaxqa.

Din l-iskola fil-1988 issemmiet għal Dun Giuseppe Zammit, imlaqqam Brighella. Kien jonqos li jsir monument għalih. Dan sar mill-iskultur Ġanni Pace li ddiżinja l-bust u l-pedistall sar minn Charles Aguis. Huwa ġie inawgurat mill-Isqof Awżiljarju Mons. Annetto Depasquale fl-14 ta’ April, 1999.

Saru kelmtejn mis-Sur Mario Debono, M.A., quddiem Dr A. C. Xuereb, kap ta’ l-iskola u għadd ta’ mistednin oħra.
Il-Ħamis, 18 ta’ Jannar, 2001, L-Isqof Awżiljarju Mons. Annetto Depasquale bierek kappella f’din l-iskola li ssemmiet għall-Venerabbli Dun Ġorġ Preca. George Schembri, student f’din l-iskola, għamel kurċifiss għal din il-kappella u statwa tal-Madonna ġiet preżentata minn student ieħor Josef Cacciottolo. Patri William u Patri Charles ippreżentaw pittura ta’ San Ġużepp ta’ Copertino.
 


Is-Sorijiet Ta’ Eġittu

Malajr sabu biċċa art ħdejn il-għalqa tal-‘Boċċi’” u fuq il-pjanta tal-Perit Ugo Mallia, fl-1935 bdew jibnu l-kunvent u l-iskola fuq stil Gotiku li ġie inawgurat fl-1937.

Billi t-talba minn bosta ġenituri sabiex idaħħlu lil uliedhom hawn kompliet tikber kull sena, f’Lulju ta’ l-1961 is-sorijiet taw bidu għall-bini ta’ ħames klassijiet ġodda li nfetħu aktar tard f’dik is-sena.

Fil-bidu ta’ Mejju tas-sena 2001, ġie inawgurat blokk ġdid fl-iskola ta’ din il-komunita’ li jikkonsisti fi tliet sulari u gym kbir, klassijiet mill-primarja sas-sekondarja u swali għal-konferenzi. Dan il-blokk li nbena minflok ieħor antik li beda jitwaqqa’ bejn April u Settembru tas-sena 2000, fil-vaganzi ta’ l-Għid, tbierek minn Patri Bernard Bartolo, O.F.M.
 


Dun Frans Camillieri Primary School

L-iskola Dun Frans Camilleri tinsab eżatt wara l-pjazza ta’ Fra Diegu u tmur lura sa l-1881 meta nbniet il-knisja San Gejtanu u saret parroċċa. Eżatament fuq il-bieb ta’ din l-iskola hemm bust mil-isbaħ tar-Regina Victoria u l-Prinċep Albert flimkien ma tifel u tifla. Matul l-ewwel gwerra dinjija din l-iskola intużat bħala sptar għas-suldati.

Din l-iskola primarja illum il-ġurnata issir it-tagħlim fija lit-tfal mil-kindergarten sa 7 snin.

Adelaide Cini Secondry School

L-isem ta’ din l-iskola ġej għal tifla Maltija li fil-bidu tas-seklu dsatax wara l-mewt ta’ missierha, fetħet dar għat-tagħlim għal tfajliet li kien magħruf bħala Cini Institute. Din l-iskola li nbniet fis-sittinijiet tilqa’ fija madwar 530 student mil 11 sa 16 il-sena.

Guardian Angel School

Din l-iskola nbniet fil-bidu ta’1960 u tispeċjalizza fi studenti bi bżonnijiet speċjali. Guardian Angel School hija spazjuza u mibnija b’faċilijiet speċjali. Din l-iskola tati l-opportunita’ l-istudenti biex jintegraw soċjalment aktar billi jagħlmuhom affarijiet bażiċi u bzonjuzi biex umbagħad wara ikunu jistgħaw jintegraw fi skejjel oħra u fil-komunita’. Lit-tfal bl-għajnuna ta’ sports, internet, drama, arti, mużika u terapija oħra jgħinuhom biex jiżviluppaw aktar u aħjar il-kapaċitajiet tagħhom
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt