Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Gieħ il-Ħamrun

1997 Dun Ġużepp Cachia
1998 Not Awarded
1999 Victor Tedesco
2000 Charles Camilleri
2001 Salvinu (Sonny) Brincau
2002 Alfred (Alfie) Guillaumier
2003 Carmel Xuereb
2004 Robert Gauci
2005 Dr John Buttiġieġ - Salvino P. Zammit - Lino Farrugia Sacco
2006 Joseph Buġeja
2007 Anselm Sciberras
2008 Luciano Busuttil
2009 John Farrugia
2010 Rose Attard
2011 Josephine Zammit Cordina

2012 Gaetano Cristina
2013 Prof Raymond Mangion
2014 Prof Antoine Zrinzo
2015 Et Ray Azzopardi

Dun Ġużepp Cachia

Dun Ġużepp twieled il-Ħamrun fil-15 ta’ Diċembru 1921. Wara 47 sena ta’ ħidma pastorali, soċjali u kulturali għall-ġid tal-Ħamrun, ir-Referendum Dun Ġużepp Cachia, irtira mill-bosta mpenji li kellu fost il-komunita’ Ħamruniża minħabba raġunijiet ta’ saħħa.

Huwa beda l-istudji tiegħu fl-iskola tal-Gvern fil-Ħamrun u wara kompla l-istudji fis-Seminarju ta’ l-Arċisqof fil-Furjana. Ġie ordnat saċerdot fit-2 ta’ April 1949 fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann mill-Arċisqof Mikiel Gonzi u beda l-ħidma pastorali tiegħu fil-Parroċċa ta’ San Gejtanu dik is-sena stess, fejn okkupa l-kariga ta’ Viċi-Kappillan għal snin twal. Sa minn qabel ma ġie ordnat saċerdot, bħala Soċju tal-MUSEUM, bdiet il-ħidma konkreta, bla heda, għall-ġid tal-Ħamrun.

Sar sinonimu mal-Ħamrun, mal-Knisja Parrokkjali, mal-festa San Gejtanu u mal-Kor tal-Ħamrun. Kienu l-kwalitajiet ta’ Dun Ġużepp li wasslu sabiex jilħaq l-għanijiet u s-suċċessi tal-ħidmiet tiegħu. Bniedem b’viżjoni u innovattiv ; enerġetiku u simpatiku li rnexxielu jittrażmetti ħeġġa b’faċilita’ kbira ; bniedem bil-kwalitajiet ta’ mexxej inkluż id-dixxiplina, u dejjem medd idejh anki f’xogħol manwali.

Il-ħidma soċjali u pastorali ta’ Dun Ġużepp kienet tispikka l-aktar fost iż-żgħażagħ fejn, sa minn żmien bħala Seminarista għaraf il-kant u l-mużika bħala strument importanti. Passjoni tiegħu li wasslitu sabiex jifforma l-ewwel Kor Parrokkjali f’Malta, il-Kor ta’ Dun Ġużepp. Taħt id-direzzjoni ta’ Dun Ġużepp dan il-Kor tal-Ħamrun akkwista suċċess wara l-ieħor u ġab unur kbir lill-Ħamrun fil-bliet u l-irħula tagħna u anke ‘l barra minn xtutna. Dun Ġużepp għamel żmien twil bħala Direttur Spiritwali ta’ l-Għaqda Mużikali San Ġużepp u kien attiv, anke permezz tal-kor tiegħu fiż-żewġ għaqdiet mużikali. Il-kontribut tiegħu kien strumentali sabiex il-festa ta’ San Gejtanu laħqet tradizzjonijiet kbar u ma naqasx sabiex jagħti s-sehem tiegħu biex jgħaqqad iż-żewġ każini fi żminijiet ta’ firda u piki.

Li għandna, fil-Knisja ta’ San Gejtanu, tempju daqshekk sabiħ u dehen, inkluż l-Oratorju huwa ukoll, grazzi għal-ħidma ta’ Dun Ġużepp. Il-Patrimonju ta’ ġid li għamel fil-Ħamrun verament jistħoqqlu li jiġi mġedded u bl-aħjar meżż billi ngħixu fl-ispirtu ta’ għaqda, u nsaħħu t-tradizzjonijiet tal-festa San Gejtanu. Għalhekk Dun Ġużepp jistħoqqlu dan l-ewwel unur ta’ ĠIEH IL-ĦAMRUN, li jingħata mill-Kunsill Lokali Ħamrun.


Victor Tedesco

Victor Tedesco twieled l-Msida nhar id-9 ta’ April 1917. Ir-rabta tiegħu mal-Ħamrun ilha sa minn żgħożitu, eżattament sa minn dakinhar li ltaqa’ mal-mara tiegħu Ġuża Debattista mill-Ħamrun.

Meta żżewweġ ġie joqgħod il-Ħamrun u kien hawn, il-Ħamrun, li twelldulu l-ħames uliedu Vincent, Hetty, Patricia, Doriette u Louise.
Victor Tedesco minn dejjem kien dilettant kbir kemm tal-kultura u kemm ta’ l-isport. Minbarra il-kitba ta’ diversi drammi u xogħolijiet għall-palk, huwa kien jieħu sehem f’rappreżentazzjonijiet kulturali, x’uħud minnhom ippreżentati fil-Każini ta’ l-Għaqdiet Mużikali, San Ġużepp u San Gejtanu li tagħhom is-Sur Tedesco huwa Membru Onorarju.

Biss żgur li isem Victor Tedesco huwa marbut ħaġa waħda ma’ l-isport. Huwa beda l-karriera tiegħu bħala player u lagħab ma’ diversi timijiet. Wara li temm il-perjodu ta’ player, huwa daħal bħala amministratur fejn insibuh li serva f’diversi Kumitati ta’ klabbs tal-futbol, sakemm fl-1979, insibuh bħala President tal-Ħamrun Spartans fejn assuma ukoll il-kariga ta’ Team Manager.

Il-Ħamrun daq l-ewwel unur taħt it-tmexxija tiegħu meta l-Ħamrun Spartans rebħu l-kampjonat fl-1983. Fl-istess sena intrebħet għall-ewwel darba l-‘F.A. Trophy’. Dan kien il-bidu ta’ żmien li fih il-Ħamrun Spartans kisbu għadd ta’ suċċessi, xejn anqas minn tnejn u għoxrin unur fosthom 4 kampjonati u 6 F.A. Trophies. Matul l-istess perjodu it-tim Ħamruniż fost oħrajn irnexxielu jġib riżultati mill-isbaħ f’ kompetizzjonijiet Ewropej, fejn kien l-ewwel tim Malti li rebaħ Home u Away biex għadda għal ‘ round’ ieħor.

Fl-1996, Victor Tedesco ra ħolma kbira tiegħu titwettaq meta kien inawgurat il-Kumpless Sportiv u l-istadium ġewwa l-Ħamrun li l-Lagħqa Ġenerali tal-Ħamrun qablet unanimament li għandu jissemma’ għalih. Żgur li Victor Tedesco għandu qalbu kollha kemm hi tgħum fl-ilwien Ħamruniżi, li fil-perjodu msemmi tant ħadem għas-suċċess tagħhom


Charles Camilleri

Charles Camilleri twieled il-Ħamrun nhar is-7 ta’ Settembru 1931. Ta’ eta żgħira kien beda jdoqq u jipprattika l-pjanu. Il-hena tiegħu kienet li jkun kreattiv u m’hux idoqq il-mużika ta’ ħaddieħor. Missier Charles, konxju mill-interess kbir li it-tifel kellu lejn il-mużika, beża’ li dan ma kienx se jkompli l-iskola, tant li kemm-il darba ħaddlu l-pjanu. Trabba fl-ambjent ta’ pajjiżna u kien midħla tal-Każini Mużikali tagħna li komplew kebbsu fih l-imħabba lejn l-arti mużikali. Studja fil-Liċeo, fl-Universita’ u l-Universita’ ta’ Toronto ġewwa l-Kanada.

Huwa kien l-ewwel professur tal-mużika fl-Universita’ ta’ Malta. Franza onoratu bit-titlu ta’ Chevalier dans des Arts et Letters. Huwa ukoll membru tal-RGPM, l-Ordna ta’ San Ġwann u ta’ l-OUM.

Bena r-reputazzjoni tiegħu kemm f’Malta u kemm barra. L-interessi tiegħu fil-mużika folkloristika Maltija wasslitu għall-riċerka xjentifika aktar wiesgħa fil-mużika Mediterranja, li hija riflessa b’mod sinjifikanti fix-xogħol tiegħu.

Fl-eta ta’ 16-il-sena, Camilleri ippreżenta kunċert bix-xogħlijiet tiegħu. Xogħlijiet oħra tiegħu li kienu jinkludu mużika folkloristika Maltija, insemmgħu għall-ewwel darba ġewwa Londra u l-Istati Uniti bejn l-1954 u l-1959. Fl-1968 ittella’ kunċert bix-xogħlijiet tiegħu biss fil-London Festival Hall u fl-Expo tal-Ġappun ta’ l-1970. Huwa semma’ għall-ewwel darba it-tieni kunċert tal-pjanu tiegħu, il-kompozizzjoni tiegħu Missa Mundi, li kienet irrekordjata mid-dita Decca ta’ Londra fl-1972. Fl-1987 it-tielet kunċert tiegħu indaqq għall-ewwel darba f’Leningrad ġewwa l-Unjoni Sovjetika u l-kunċert tiegħu għaċ-Cello kellu l-ewwel rappreżentazzjoni fil-festival ta’ Helsinki l-Finlandja.

Aktar minn 150 xogħol mużikali tiegħu ġew ippubblikati minn Novella, Boosey & Hawks, Lengnick u Roberton. Il-ktieb tiegħu Meditterranean Music ġie ppubblikat mill-UNESCO u l-ktieb The Folk Music of Malta ġie ppubblikat mill-Universita’ ta’ Malta. Lenginck ippubblika l-kotba tiegħu dwar l-improviżazzjoni waqt li aktar minn 50 xogħol mużikali tiegħu huma rrekordjati fuq CD.

Fost ix-xogħlijiet popolari ferm tiegħu insibu il-Malta Suite li kiteb meta kien għadu lanqas qabeż it-18-il sena. Fir-repertorju tiegħu nsibu ukoll l-opra Il-Wegħda, l-Oratorju Pawlu ta’ Malta u x-xogħol The Maltese Cross.

Kien direttur artistiku tal-Malta Arts Festival, fundatur tal-Malta International Choir Festival u direttur artistiku tal- Valletta Festival. Miżżewweġ lil-Doris Vella u għandu żewġ ulied.


Salvinu (Sonny) Brincau

Salvinu Brincau, magħruf aktar bħala Sonny, twieled il-Ħamrun fit-18 ta’ Ġunju 1924. Ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-Ħamrun u wara fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi, B’Kara. Iżżewweġ lil Emily nee’ Ellul u kellu erbat itfal.

Peress li l-gwerra interrompitlu l-edukazzjoni tiegħu daħal jaħdem bħala skrivan mar-Royal Air Force meta kellu 17 –il sena. Mill-ewwel beda jieħu interess fix-xogħol trejdunionistiku. Daħal membru l-ewwel fil-Ġeneral Workers Union u wara f’Assoċjazzjoni ta’ l-iskrivani li l-Kwartieri Ġenerali tagħha kienu fl-Ingilterra.
L-interess li beda jieħu fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ sħabu wassluh biex ikun Segretarju ta’ RAF Branch u Asst. Segretarju ta’ Area Council.

Fl-1969 ġie magħżul bħala Personnel Manager fil-Kumpanija tax-Xatt, Malta Shipping and Laundry Co. llum il-Cargo Handling Co. Ltd. Fl-1974 ġie magħżul bħala Segretarju tas-Supervisory & Technical Staff Association tal-ĠWU, illum it-Taqsima Servizzi u Professjonali tal-ĠWU. Bis-saħħa tal-pożizzjoni li kellu kemm bħala Segretarju tal-ĠWU kif ukoll bħala membru fil-Kunsill Nazzjonali tal-ĠWU, kien jattendi lagħqat u konferenzi kemm f’Malta kif ukoll f’ħafna pajjiżi barra minn xtutna.

Bejn l-1981 u 1993 ikkontesta l-elezzjonijiet Ġenerali bħala kandidat tal-Partit Laburista. Kien President tal-Każin Laburista u Segretarju tas-Sezzjoni Kandidati u fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Wara li rtira minn Segretarju tal-ĠWU bl-eta’, fl-1985 ġie elett fl-Eżekuttiv ta’ l-Għaqda tal-Pensjonijiet tal-ĠWU u fil-Kunsill Nazzjonali tal-ĠWU.

Serva bħala Kunsillier fl-ewwel żewġ Kunsilli Lokali Ħamrun bejn l-1994 u l-2001. Matul dawn is-seba’ snin li għamel bħala Kunsillier dejjem irsista u ħadem b’sens ta’dover. Ħabrek bis-sinċerita’ kollha u b’dedikazzjoni kbira fix-xogħol kollu li kien iwettaq lejn il-Kunsill, dejjem għal-ġid tal-komunita Ħamruniża. Biżżejjed wieħed jgħid li ma kienx ifalli ġurnata li ma jgħaddix sa’ l-Uffiċju tal-Kunsill biex jaqdi id-dover tiegħu bħala Kunsillier.


Alfred (Alfie) Guillaumier

Alfred Guillaumier, magħruf aktar bħala Alfie twieled il-Ħamrun fis-16 ta’ Lulju 1927 u ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-Iskola Primarja u fil-Liċeo. Mill-1961, inħatar membru ta’ l-Akkademja tal-Malti. Kiteb diversi kotba u rumanzi popolari fosthom l-‘Isfigurat’ fl-1954, ‘Mifdija mill-Jasar’ fl-1958, ‘Isabella’ fl-1960, ‘Imħabba u Mrar”, il-Ħaqq t’Alla, Taħt Saltna Rumana, Mifdija mill-Jasar, Liliana. Kiteb ukoll żewġ kotba għat-tfal, il-Misteru ta’ l-Għadira’ fl-1976 u ‘Il-Misteru ta’ Kemmuna’ fl-1981. Storja oħra minn din is-sensiela “Il-Misteru ta’ l-Imdina” li xxandret fil-ktieb “It-Tużżana” li kien ħa l-ewwel premju tal-letteratura għat-tfal. Kiteb ukoll “Damma ta’Idjomi Maltin” bit-tifsir tagħhom u “Damma ta’ Proverbji Maltin-Ingliżi”. Kiteb ukoll serial fuq ir-rediffusion (PBS) .li semmieħ “Ix-Xirka tas-Seqer” li kien fih 26 episodju. Ktieb ieħor “Il-Ħamrun Żvilupp ta’Seklu”. Huwa ttraduċa għall-Malti il-ktieb klassiku Ingliż “Jane Eyre” ta’ Charlotte Bronte’. Għandu wkoll għadd ġmielu ta’ novelli – ftit minnhom ġew stampati fi ktieb bl-isem ta’ “Dun Katald u Ħrejjef Oħra, u kitba oħra fuq suġġetti varji jinsabu mxerdin f’diversi ġurnali. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn in-novelli u kitba nqraw minn fuq il-mezzi tax-xandir u x-xandru wkoll fuq il-gazzetta “Il-Berqa” li kienet toħroġ mill-Progress Press.

Fl-14 ta. Marzu, 2002, huwa rebaħ il-Premju Letterarju għas-sena 2000 għar-rumanz “Rabta Ċoff”, imniedi mill-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni.

Huwa mill-ewwel membri ta’ l-Għaqda Letterarja Maltija sa mill-bidu tagħha. Fl-1961 inħatar Membru Akkademiku ta’ l-Akkademja tal-Malti. Minbarra dawn għandu bosta kitbiet oħra. Bla dubju l-akbar xogħol tiegħu huwa ‘Bliet u Rħula Maltin’ li jagħti tagħrif siewi dwar kull belt u raħal f’Malta, xogħol li ħaddlu aktar minn 43 sena u għadu jaħdem fuqu sa llum, u ġie stampat ħames darbiet. Ħafna storiċi jirreferu għalih u li huwa referenza għal kull min irid ifittex xi nformazzjoni dwar l-ibliet u rħula fil-Gżejjer Maltin.

Kien jaħdem bħala Deputat Reġistratur fil-Qorti tal-Maġistrati ; miżżewweġ lil Marion nee Ventura u għandu tifel wieħed --- Antoine.


Carmel Xuereb

Carmel Xuereb, magħruf aktar bħala l-Prefett Charlie, twieled il-Ħamrun fil-5 ta’ Jannar 1935. Ha l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola Primarja tal-Ħamrun u wara fl-iskola Teknika Mrieħel u fl-iskola St. Michaels.

Bejn l-1951 u 1956 studja bħala Apprentice fil-Fonderija fid-Dockyard School u wara 5 snin jaħdem id-Dockyard, qatta 15 il-sena l-Ħamrun iqassam l-ittri u xi drabi jaqra ittri għal dawk li ma kienux jafu jaqraw u wara ħadem 15 –il sena oħra ġewwa l-branch bħala Mail Officer.

Kien għadu apprentice id-Dockyard meta fl-1951 ta’ 16 –il sena, beda jgħallem id-duttrina fil-qasam ta’ Triq Villambrosa li kien inkarigat mit-tagħlim tad-Duttrina fi tlett żoni fil-Ħamrun, fil- Kappella tad-Duluri, fil-Knisja tas-Samra u fil-Bini ta’ l-Isqof il-Blata l-Bajda.

Matul is-snin kien inkarigat minn diversi etajiet ta’ wara l-Griżma, dawk ta’ formazzjoni, dawk tal-klassi Preparatorja, mill-klassi imsejħa tal-Magħżulin u l-klassi ta’ l-Aspiranti.
F’dan il-perjodu kellu x-xorti jkun imżejjen bit-tagħlim minn fomm il-Fundatur stess tal-Museum, il-Qaddis Ġorġ Preca. Fis-17 ta’ Jannar 1956, inxtrat dar fi Triq San Gejtanu fejn messu jitla’ jgħallem u fejn għadu jgħati l-kontribut tiegħu sa llum. Minbarra dawn l-oqsma, kellu wkoll l-opportunita’ li għal ftit xhur jgħati daqqa t’id lil sħabu li jinsabu fil-Kenja, l-Awstrija u l-Peru’.

Carmel ilu aktar minn 50 sena membru sħiħ fis-soċjeta tal-Museum il-Ħamrun fejn ikkontribwixxa bla interessi u b’impenn serju fil-qasam reliġjuż u soċjali b’ġieħ it-tfal Ħamruniżi.


Robert Gauci

Robert Gauci twieled il-Ħamrun fis-7 ta’Frar 1939 u ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola Primarja tal-Ħamrun, l-British Government School fl-Eġittu u wara fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi, B’Kara. Iżżewweġ lill-Mary Doris nee’ Vella u kellu żewġt it-tfal.

L-ewwel impjieg tiegħu kien mad-Dipartiment ta’ l-Edukazzjoni bħala għalliem fl-Iskola Primarja ta’ Isla. Fl-1959 ingħaqad mar-Royal Air Force fil-linja ta’ Accounts fejn kien stazzjonat f’ Ta Qali, Luqa, Safi u Ħal Far. Serva wkoll f’diversi pajjiżi barra min Malta.
Waqt il-qadi tad-dmirijiet tiegħu fil-Kwartieri Ġenerali tal-Royal Air Force fil-Ġermanja ġie mogħti l-‘Commander in Chief’s Commendation’ għas-servizzi tiegħu u f’Jannar 1983 ingħata l-British Empire Medal mill-Majesta Tagħha r-Reġina ta’ l-Ingilterra. Fl-1985 spiċċa mir-Royal Air Force u wara ħadem ukoll Direttur ma Kumpanija Privata f’San Ġwann.

Huwa serva bħala Segretarju tal-Ħamrun Spartans qabel it-tluq tiegħu minn Malta fl-1979 u għal darb’ oħra fl-1986 għal-perjodu ta’ tlett snin. Fl-1987 ġie elett bħala Segretarju Ġenerali ta’ l-Għaqda Mużikali San Gejtanu fejn ħadem bis-sħiħ għall-għaqda bejn il-parroċċi u l-Każini tal-Banda.

Serva bħala Kunsillier fl-ewwel Kunsill Lokali Ħamrun, fejn ħadem b’dedikazzjoni kbira, dejjem għal ġid tal-Komunita’ Ħamruniża. Fl-1997 ġie nominat bħala l-ewwel President tal-Kunsill ta’ l-Iskola Primarja San Ġorġ Preca.

Kien strumentali fl-organizzazzjoni tar-Royal Air Force Association fejn stabbilixxa l-Kwartieri tiegħu fil-Każin ta’ Għaqda Mużikali San Gejtanu. Huwa ġie elett ukoll Chairman tal-European Area Council tar-Royal Air Force Association fl-1999 u Viċi President f’Mejju tas-sena 2004.

Għas-servizz u d-dedikazzjoni tiegħu favur ir-Royal Air Force Association, fis-sena 2003 inħatar ‘Member of the British Empire’ mir-Reġina Elizabetta 2.


Dr John Buttigieg

Dr John Buttigieg twieled il-Ħamrun nhar it-18 ta’ Ġunju 1945. Huwa iben l-ex President ta’ Malta Dr Anton Buttigieg u Carmela nee Bezzina. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-Iskola Primarja tal-Ħamrun u fil-Liċeo. Daħal l-Universita’ minn fejn iggradwa fil- baċellerat ta’ l-arti u ħa dottorat fil-Liġi.

Fl-1971 fl-eta ta’ 25 sena tela fil-Parlament l-ewwel darba, u wara reġa tela fl-1976, fl-1881 u fl-1986. Bejn il-1981 u l-1986 nħatar Chairman tal-Bank of Valletta. Okkupa ukoll il-kariga ta’ Chairman tal-Bank Investcredit International plc. Bejn il-1976 u 1981 huwa inħatar ukoll bħala membru ta’ l-Assemblea tal-Kunsill ta’ l-Ewropa. Fil-1996 il-Gvern ħatru bħala Ambaxxatur ta’ Malta fil-Kunsill ta’ l-Ewropa u bħala Ambaxxatur għall-Olanda.

Fl-1983 wara l-mewt ta’ missieru Anton Buttigieg, inħatar President ta’ l-Għaqda Mużikali San Gejtanu, kariga li għadu jokkupa sa llum fejn jaħdem bis-sħiħ għall-għaqda bejn il-Parroċċi u l-Każini tal-Banda.

Miżżewweġ lil Rose nee Camillieri u għandu żewġt itfal Monika u Anton.


Salvino P. Zammit

Saviour magħruf aktar bħala Salvino twieled fit-8 ta’ Frar 1942 u ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ ta’ Stella Maris, Gżira. Huwa jaħdem ma’ kumpanija lokali ta’ l-Assikurazzjoni. Miżżewweġ lill-Doris nee Calleja u għandu żewġt itfal Simon u Lucienne.

Ilu mil-eta ta’ sbatax il-sena jaħdem f’organizzazzjonijiet u għaqdiet kulturali kemm nazzjonali kif ukoll fil-Ħamrun. Huwa kien membru fundatur tal-Scouts Moviment, tal-Kulleġġ ta’ Stella Maris. Fost il-karigi li okkupa fid-diversi għaqdiet huwa kien membru tal-Moviment Azzjoni Kattolika sa mill-1958, membru tal-kor tal-Ħamrun għal għaxar snin kif ukoll Segretarju tal-Kunsill Ċiviku tal-Ħamrun.

Kien ħa ħsieb ukoll l-organizzazzjoni ta’ diversi esibizzjonijiet fl-Għaqdiet u Organizzazzjonijiet ewlenin fil-Ħamrun u kien membru tal-Kumitat Organizzativ tal-Kommemorazzjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja Parrokkjali San Gejtanu. Fis-sena 2000 ġie elett bħala President ta’ l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni, kariga li għadu jokkupa sa llum.


Lino Farrugia Sacco

L-Unur Tiegħu Lino Farrugia Sacco twieled fit-22 ta’ Awissu ,1949, u ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ St Albert u fl-1969 iggradwa fl-Universita’ ta’ Malta. Fl-1972 huwa sar Nutar Pubbliku u fl-1973 sar Avukat. Huwa serva bħala Avukat għal-aktar minn seba’ snin, sittax il-sena bħala Maġistrat u mill-1997 ‘l hawn bħala Imħallef. Huwa nħatar mill-Gvern ta’ Malta bħala Chairman ta’ għadd ta’ Bordijiet Investigattivi u serva bħala Eżaminatur għal għadd ta’ sezzjonijiet fil-Liġi Kriminali u Ċivili fl-Universita’ ta’ Malta.

Matul iż-żmien tiegħu fl-Universita’ Lino kien Manager ta’ Youth Club differenti, membru fundatur tal-Ħamrun Tennis Club, Viċi President tal-Catholic Guild ta’ l-Universita’ ta’ Malta u segretarju ta’ Kumitat ta’ Universita’ dwar l-Eroj Nazzjonali. Għal tliet snin huwa serva bħala Segretarju tal-Malta Tennis Federation, fejn aktar tard inħatar bħala President. Lino kien Viċi President tal-Ħamrun Spartans Football Club.
Fl-1988 huwa ġie elett bħala l-Ewwel Viċi-President tal-Kumitat Olimpiku Malti u fl-1993 Viċi President tal-Kumitat Organizzattiv tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar ta; l-Ewropa għall-Malta. Huwa kien kap ta’ Missjoni tal-Kontinġent Malti fil-Logħob fil-Mediterran li saru fi Franza fl-1993. Bis-saħħa tiegħu ġie introdott l-Logħob għall-Istati Żgħar ta’ l-Ewropa għaż-Żgħażagħ fit-Tennis fil-Kalendarju Internazzjonali tal-Federazzjoni tat-Tennis.

Fl-1996 huwa ġie elett Chairman tal-Kumitat Olimpiku Malti. Fl-1999 huwa nħatar President tal-Kumitat Olimpiku Malti. Huwa maħtur mill-I.O.C. bħala membru tal-CAS u mill-Commonwealth bħala membru tal-CABOS. Fl-1993 huwa nħatar President tal-Għaqda tal-Mużikali San Ġużepp fil-Ħamrun fejn ħadem bis-sħiħ għall-għaqda bejn il-Parroċċi u l-Każini tal-Banda.

Huwa miżżewweġ lil Susan nee’ Laiviera u għandu żewġt subien David u Steven.


Joseph Buġeja

Is-Sur Joseph Buġeja twieled fit-2 ta’ Jannar 1957 u ha l-edukazzjoni tiegħu fil-Liċeo tal-Ħamrun. Huwa jaħdem għal rasu bħala aġent ta’ l-importazzjoni u distributur.

Is-Sur Joseph Buġeja ilu snin jaħdem f’organizzazzjonijiet u għaqdiet sportivi u soċjali fil-Ħamrun fosthom il-Ħamrun Liberty fejn għal-ewwel kien player tal-football ta’ under 16 u under 18 u wara bħala player u Captain tat-team ewlieni ta’ l-amateurs fejn rebaħ bosta unuri. Għal dawn l-aħħar tletin sena ħadem ferm f’din is-Soċjeta’ kemm bħala membru tal-Kumitat, Segretarju Ġenerali u anke President. Kien bis-saħħa tiegħu li s-soċjeta xtrat il-fond ta’ 20, Triq Kamelja, u kien il-moħħ wara l-bini tal-Każin ġdid fi Triq Mile End. Hu l-instagatur u l-promotur ta’ l-iżvilupp tal-festa San Gejtanu fin-naħiet tal-Blata l-Bajda. Reġa ta’ ħajja lis-Sezzjoni Festa fi ħdan l-akkwati u qiegħed jaħdem biex dawn in-naħat jintramaw fuq l-istess stil tal-parti ta’ fuq ta’ Triq il-Kbira San Ġużepp.

Huwa jgawdi stiema kbira mis-soċjetajiet kollha tal-Ħamrun fejn ġie maħtur bħala President Onorarju ta’ l-Għaqda Mużikali San Gejtanu u qiegħed iwettaq xogħol siewi f’ Għaqdiet oħra biex tirrenja l-għaqda u l-armonija.


Anselm Sciberras

Is-Sur Anselm Sciberras twieled fl-1966 u ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola sekondarja tas-subien u fl-Universita’ ta’ Malta. L-ewwel snin tal-ħidma għamilhom fid-Dipartiment ta’ l-Edukazzjoni u għal dawn l-aħħar snin ħadem fil-Bibjoteka Nazzjonali. F’Ġunju ta’l-2001 ġie mogħti Għotja ta’ Rikonoxximent mill-Onor. Prim Ministru, għall ħidma b’interess u b’għan tanġibbli għal tisħiħ ta’ l-effiċjenza.

Fil-Ħamrun Anselm Sciberras ilu jagħti sehmu sa minn tfulitu. L-ewwel kumitat li kien parti minnu kien dak ta’ l-abbatini fil-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni. Ta’ sbatax –il sena issejjaħ mill-Għaqda Mużikali San Gejtanu fejn serva l-kariga ta’ Segretarju Ġenerali. Hu żamm dik il-kariga għal-tlett snin u nofs fejn ħadem bi sħiħ biex jiżdied l-impenn kulturali, għaqda u frott ta’ din il-Banda San Gejtanu. Flimkien ma’ żgħażagħ oħra waqqaf il-Kummissjoni Żgħażagħ Tamlin.

Anselm kien ta sehem qawwi biex jiġi iffirmat il-Kuntratt għal-ġimgħa tal festa ta’ San Gejtanu bejn il-Knisja, u żewġ Każini Mużikali ewlenin fil-Ħamrun. Dan wara li fl-1987 inqala ġlied kbir bejn il-partitarji taż-żewġ Każini fejn kellha titwaqqaf il-festa ta’ San Gejtanu. Dan il-kuntratt li għadu jgħodd sal-illum ħalla frott kbir tant li min dak iż-żmien l-hawn l-affarijiet marru ħafna għal-aħjar u l-festa naqset ħafna mit-tensjoni żejda.

Fl-1988 beda jaħdem bħala l-ewwel Segretarju Edukattiv fil-Kumitat Laburista tal-Ħamrun. Għal xi żmien serva ukoll fil-Kumitat tal-Festa tal-Parroċċa San Gejtanu u fill-Kunsill taż-Żgħażagħ Tal Ġeneral Workers Union. Fl-1990 kien avviċinat mill-Ħamrun Spartans F.C. u fi ħdan din l-Għaqda Ħamruniza huwa ħadem għal sitt snin u nofs bħala Segretarju Ġenerali fejn ħadem flimkien mas-Sur Victor Tedesco u oħrajn biex intemm il-proġett tal-ground li nfetaħ f’Ottubru 1996.

Fl-1998 sa l-2003 reġa ngħaqad mal-Kumitat ta’ l-Għaqda Mużikali San Gejtanu, din id-darba bħala Viċi President. Sadanittant Anselm Sciberras serva bħala Kunsillier Indipendenti fit-tieni Kunsill Lokali Ħamrun u kien responsabbli mil-qasam tal-Kultura. Tul iż-żmien li serva f’dan, aktar minn kollox fittex li jorganizza attivitajiet bis-sehem ta’ l-Għaqdiet kollha tal-Ħamrun għaliex ra li dan hu mezz għall-għaqda li għandu jintuża u jitħaddem. Huwa kiteb bosta lirika, poeżiji sbieħ, drammi u ktieb li jismu ‘l-Alfabett Tiegħaj’.

Fl-2006 huwa reġa ngħaqad fil-Kumitat ta’ l-Għaqda Mużikali San Gejtanu, fejn għal darb’ oħra qed jokkupa l-kariga ta’ Segretarju Ġenerali. Fil-perjodu meta l-Ħamrun Liberty integraw magħhom grupp ta’ żgħażagħ biex jieħdu ħsieb l-armar tal-festa għal-Blata l-Bajda huwa ta kuraġġ u kull għajnuna possibbli lil dawn iż-żgħażagħ permezz ta’ pariri u idejat.


Luciano Busuttil

L-Onorevoli Dr. Luciano Busuttil twieled fil-31 ta’ Lulju 1974 u ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-kulleġġ Mt. Carmel. Huwa kompla l-istudji tiegħu fl-Universita’ ta’ Malta fejn fl-1999 iggradwa bħala Avukat.

Waqt il-perjodu ta’ l-istudji tiegħu bejn l-1997 u s-sena 2000 ħadem part-time bħala Ġurnalist kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni. Bejn l-1999 u s-sena 2000 ħadem ukoll bħala full-time EU researcher.

Mill-1998 ‘l quddiem beda jaħdem bħala Avukat fil-Qrati tal-Ġustizzja fil-Qasam Kriminali kif ukoll dak Ċivili fejn filfatt intensifika l-prattika legali tiegħu.

Fl-2001 huwa ġie elett bħala Sindku tal-Ħamrun, liema kariga baqa jokkupa sa meta fl-10 ta’ Mejju 2008 inħatar bħala Deputat fil-Kamra tar-Rappreżentanti wara li ġie elett mill-Ewwel Distrett Elettorali.

Waqt il-perjodu li serva bħala Sindku tal-Ħamrun huwa qeda d-dover b’ ħila u b’ dedikazzjoni u ħa interess f’ dak kollu li kien jolqot il-Ħamrun. Huwa mexxa l-Kunsill b’ għaqal u ħadem ma’ l-Għaqdiet kollha Ħamruniżi biex kattar l-oqsma sportivi, kulturali u soċjali fil-Ħamrun.

Miżżewweġ lill-Dorothy nee’ Fitzpatrick u għandu tifel Gabriel.


John Farrugia

Is-Sur John Farrugia magħruf ma’ sħabu bħala “Ganton” twieled il-Ħamrun fl-10 ta’ Frar 1924. Malli spiċċa l-edukazzjoni tiegħu, huwa daħal rekluta mal-Forzi Armati fejn għamel l-ewwel snin tiegħu bħala store officer man-Navy, Army and AirForce Institute (NAAFI). Hawnhekk John kiseb esperjenza vasta fit-tmexxija ta’ taqsima fin-NAAFI.

Din l-esperjenza u s-sens ta’ intraprenditur li kellu flimkien ma’ determinazzjoni wittiet it-triq għall-ewwel negozju tal-familja li waqqaf John, li kien jikkonsisti f’ħanut żgħir tal-grocer fi Triq Villambrosa magħruf bħala “Ta’ Ganton”.

Maż-żmien, il-motivazzjoni ta’ John ikontribwixxit biex huwa jibda negozju ġdid ta’ trasport fejn irnexxielu jimla nuqqas li kien hawn fis-suq billi kien iwassal lin-nies lejn l-Isptar San Luqa u dak Militari tal-Imtarfa. Dan ġieli għamlu wkoll mingħajr ħlas.

Is-servizz effiċjenti kien reklam fih innifsu u John spiċċa popolari ħafna mar-residenti tal-lokal. B’hekk tista tgħid, John ħa l-fama għall-ewwel servizzi ta’ trasport bix-xufier. Il-kumpanija magħrufa bħala John’s Garage evolviet f’soċjeta’ kummerċjali li tipprovdi servizzi ta’ trasport għal tiġijiet, funerali u saħansitra kisbet kuntratti għas-servizzi ta’ trasport għall-gvern, partikularment mad-Diviżjoni tas-Saħħa kif ukoll għat-trasport ta’ uffiċjali oħra.

John kien tabilħaqq sors ewlieni ta’ impjieg għall-ħafna familji, il-parti kbira minnhom mill-Ħamrun. Filfatt il-kumpanija kabbret il-flotta ta’ vetturi bl-aqwa mudelli. Is-servizzi ta’ din il-kumpanija ntużaw għal personalitajiet distinti fosthom il-Papa Ġwanni Pawlu II, Pele, Elton John u l-Presidenti George Bush u Mikael Gorbachev.

Matul dawn il-50 sena ta’ ħidma, John’s Garage stabbilixxa ruħu u kiseb reputazzjoni ta’ livell għoli ta’ servizz u affidibilita’ fejn John dejjem inżamm bi stima għolja partikularment mill-ħafna familji Ħamruniżi li ħadmu miegħu. John jibqa magħruf għall-ispirtu nisrani tiegħu fejn dejjem kien minn ta’ quddiem għall-għajnuna lid-diversi organizzazzjonijiet filantropiċi.

Miżżewweġ lill-Lucia u missier ta’ seba’ subien u erbat ibniet.


Rose Attard
Is-Sinjorina Rose Mary Attard twieldet fit-3 ta’ Jannar 1950 u ħadet l-edukazzjoni tagħha fl-iskola Primarja u l-iskola Sekondarja Maria Assumpta, ġewwa l-Ħamrun.

Hija ħadmet għal 33 sena bħala‘Executive Secretary’ f’Lukanda.

Matul is-snin hija ħadmet ħafna fil-qasam tal-volontarjat fejn mill-1979 serviet ta’ Segretarja Parrokkjali mad-diversi Kappillani tal-Parroċċa San Gejtanu. Barra mix-xogħol normali tal-uffiċċju hija tikkordina kull attivita` li ssir fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Gejtanu.

Rose, kif inhi aktar magħrufa mal-Ħamruniżi, ilha sa mill-1958 membru fil-Legion of Mary u ilha mill-2008 Presidenta. Hija wkoll Segretarja fil-Kummissjoni Liturġija Parrokkjali, membru fil-Kummissjoni Implimentazzjoni tas-Sinodu u membru fil-Kunsill Pastorali.

Matul dawn is-snin, Rose Mary ħadmet dejjem għal ġid tal-Parroċċa tal-Ħamrun biex dejjem tinżamm l-għaqda u l-paċi fil-komunita`.


JOSEPHINE ZAMMIT CORDINA M.Q.R. AM

Is-Sinjura Josephine Zammit Cordina bint Carmelo Gauci u Carmen nee’ Zarb, twieldet il-Ħamrun fl-20 ta’ Novembru 1935 u ħadet l-edukazzjoni tagħha fis-St. Louis Grammar School, Suez fl-Eġittu u fis-Secretarial College, Reading, fl-Ingilterra.

Josephine ħadmet bħala tajpista klerikali mar-REME Depot, Arborfield, fl-Ingilterra kif ukoll aktar ‘l quddiem kienet Segretarja ta’ Ginekologu f’David Bruce Military Hospital, fl-Imtarfa. Iżżewġet lill-Harry Zammit Cordina nhar il-25 ta’ Awwissu 1957 u għandhom żewġt itfal Henry u Jacqueline.

Is-Sinjura Zammit Cordina hija magħrufa wkoll bħala attriċi tal-palk u tat-televiżjoni. Ħadmet kull ġeneru ta’ palk f’għadd ta’ teatri kif ukoll ħadmet partijiet prinċipali ta’ teleplays u teleserials. Barra minn hekk ħadet sehem f’għadd kbir ta’ programmi fuq ir-radju. Josephine pproduċiet u ppreżentat programmi fuq it-television fosthom insemmu ‘il-Boomerang’ u għal dawn l-aħħar 16-il sena, il-programm socio-kulturali ‘Waltzing Matilda’ li jitratta dwar il-Maltin fl-Awstralja. Bħala attriċi, Josephine kienet l-ewwel waħda li dehret fuq SBS Television fl-Awstralja u ħadet sehem f’xi films barranin miġbuda f’Malta.

Fl-1988 hija pproduċiet u ppreżentat sensiela ta’ 28 programm dwar il-Gran Mastri ta’ l-Ordni ta’ San Ġwann f’Malta għall-SBS Radio Sydney. Fost l-oħrajn hija ppreżentat serati nazzjonali u ta’ artisti barranin mtellgħin f’Malta kif ukoll ħadet sehem f’akkademji u kunċerti organizzati minn għaqdiet mużikali.

Mill-1988 sal-1991, is-Sinjura Josephine ġiet maħtura membru tal-Bord taċ-Ċensura. Kienet membru tal-Kummissjoni għall-Maltin ta’ Barra mill-1991 sa l-1994 u għas-sentejn ta’ wara kienet maħtura Chairperson ta’ l-istess Kummissjoni. Fl-1996, laħqet membru wkoll tar-Roots Programme mwaqqaf mill-Ministeru għat-Turiżmu. Fis-sena 2000 ġiet maħtura bħala membru tal-Bord of Governors tar-Radju San Vincens de Paule u anke membru Onorarju tal-Maltese Australian Chamber of Commerce.

Matul dawn l-aħħar snin, Josephine ingħatat bosta rikonoxximenti u onorafiċenzi b’għarfien għax-xogħol tagħha. Fl-1993 ġiet onorata bil-‘Manoel de Vilhena Award’ mill-Harmonic 65 Cultural Centre ta’ Melbourne għall-ħidma tagħha biex ixerred il-kultura Maltija fost l-emigranti Maltin fl-Awstralja. Fis-sena 1995 il-Gvern Malti onorha bl-għoti tal-‘Midalja Għall-Qadi tar-Reppublika (MQR)’ għall-ħidma tagħha lejn il-Maltin fl-Awstralja. Fit-28 ta’ Novembru 2003 ngħatat wieħed mill-ikbar unuri ta’ l-Awstralja meta l-Gvernatur Ġenerali ħatarha ‘Honorary Member of the General Division (AM) of the Order of Australia’ għall-ħidma tagħha fl-iżvilupp ta’ relazzjonijiet kulturali bejn l-Awstralja u Malta partikolarment permezz tax-xandir Malti.

Fl-2009 Josephine rebħet it-titlu tal-‘Best Supporting Actress’ fil-Malta Television Awards.

Gaetano Cristina

Gaetano Cristina twieled fis-27 ta’ Ottubru 1945. Huwa ha l-edukazzjoni tieghu fl-Iskola Primarja tal-Hamrun u fis-St Joseph Technical School, Rahal Gdid. Wara kompla l-istudji tieghu fil-Catering School, Msida.

Il-professjoni ta’ Gaetano hija dik ta’ Lukandier fejn ghamel ukoll xi snin jghix l-Ingilterra jahdem f’dan il-qasam. Fil-prezent jahdem bhala konsulent ma’ kumpanija tal-Lukandi. Huwa membru tal-Hotel & Catering International Management Association u l-International Bartenders Association.

Matul is-snin Gaetano dejjem impenja ruhu fil-qasam socjali. Filfatt huwa President Onorarju u Membru tal-Kummissjoni Banda San Guzepp, President Onorarju u Membru Fundatur tal-Maltese Bartenders Guild, Membru tal-Kumitat tal-Fondazzjoni Dun Nerik u mill-1999 President tas-Civic Club. Fl-2012, Gaetano inhatar ukoll bhala Ambaxxatur – Sena Ewropeja ghal Anzjanita’ Attiva.

Mizzewweg lil Dorothy nee’ Zammit u missier ta’ zewgt itfal Susan Mandy (late) u Janet Marie kif ukoll huwa nannu ta’ tlieta.

Professur Raymond Mangion

Il-Professur Raymond Mangion twieled il-Hamrun fil-25 ta’ Novembru 1959 u ha l-edukazzjoni tieghu fl-iskola Sekondarja tal-Marsa, fl-Universita’ ta’ Malta u wara fl-Universita’ ta’ Oxford, l-Ingilterra.

Bejn l-1977 u l-1983 hadem f’negozju tal-familja kif ukoll bhala xandar. Huwa kiteb ukoll diversi scripts ghall-programmi relatati mal-istorja li xxandru fuq l-mezzi tax-xandir tal-istat. Huwa kien jirraprezenta l-Hamrun f’diversi quizes nazzjonali fejn mhux l-ewwel darba rebah. Fl-1981 huwa kien membru tal-Kumitat mahtur biex jikkommera l-100 sena minn meta l-Hamrun saret parrocca.

Fl-1993 huwa sar Avukat filwaqt li fl-1997 kiseb Masters fl-Istorja u fl-2002 sar wie]ed miz-zewg persuni f’Malta li kiseb Dottorat tal-Filosofija fl-Istorja tal-Ligi mill-Universita’ ta’ Oxford.

Fl-1993 huwa beda jahdem bhala Assistant Lecturer fil-Fakulta’ tal-Ligi fl-Universita’ ta’ Malta fejn wara lahaq Senior Lecturer u Associate Professor.

Fl-1995 huwa kien strumentali meta assista lill-Librar tal-Arkivji Nazzjonali biex instabu files tal-Ufficcju General ital-perjodu mill-1921 sa l-1930 li kienu mitlufa.

Il-Professur Mangion kiteb l-ewwel ktieb tieghu ‘Minutes of the Council of Government of Malta, 29 December 1935 to 13 August 1849’, fl-2010. Fl-2012 huwa ppubblika l-ktieb ‘Speakers’ Rulings in the Parliament of Malta – The Legeslative assembly 1921 – 1924’. Huwa kiteb ‘l fuq minn 85 bijografiji ta’ persuni internazzjonali, nazzjonali u lokali li twieldu l-Hamrun.

Huwa mizewweg lil Joan nee’ Cassar u ghandu tifla Bernardette.

Dr. Anthony Zrinzo MD (Malta) NC (Munich)

Dr Anthony Zrinzo twieled nhar it-22 ta’ Gunju tal-elf disa mija, disgha u hamsin fil-Floriana. Huwa ghex fi Triq il-Kbira San Guzepp, sal-1987, is-sena meta zzewweg.
Ha l-edukazzjoni primarja tieghu fl-iskola St. Joseph l-Blata l-Bajda u kien iservi ta’ abbati fil-Parrocca Immakulata Kuncizzjoni tal-Hamrun.
Dr. Anthony Zrinzo tghallem japprezza dak kollu li kellu grazzi ghal missieru, li b’mod regolari kien jiehdu fl-istitut ta’ Fra Diegu u fl-istitut tas-Sorijiet iz-Zghar fil-Hamrun. Il-papa tieghu kien benefattur ta’ dawn iz-zewgt idjar, fejn b’mod volontarju kien jiehu hsieb jamministra l-finanzji taz-zewg istituti.
Sa minn eta’ zghira, Dr Zrinzo kien affaxxinat mix-Xjenza u kien propju fi zmien meta kien juza l-istess kamra tas-sodda ma’ huh il-kbir Laurence, li eventwalment sar l-ewwel Neuro Kirurgu Malti, li bidet tinbet ix-xewqa tieghu li jsir tabib.
Fil-fatt, Dr. Anthony Zrinzo kompla bl-edukazzjoni tieghu fil-Liceo tal-Hamrun, u s-Sixth Form fl-Evans Building fil-Belt Valletta.
Beda l-kors fl-Universita’ ta’ Malta fl-elf disgha mija tmienja u kien propju fis-7 ta’ April ta l-elf disgha mija, erbgha u tmenin li temm b’success l-istudji tieghu u ggradwa bhala Tabib.

Fl-elf disa’ mija tnejn u tmenin, Dr. Laurence Zrinzo rritorna lura mill-Ingilterra u stabbilixxa l-ispjecalizzazzjoni tieghu fin-Neuro Kirurgija f’Malta. Kien propju dak iz-zmien li Dr. Anthony Zrinzo beda japprezza l-ispecjalizzazzjoni tan-Neuro Kirurgija.

Matul is-snin ta’ wara, Dr. Anthony Zrinzo hadem f’bosta taqsimijiet medici u kirurgici, sakemm f’Gunju tal-elf disa mijja, sebgha u tmemin gie appuntat Senior House Office tan-Neuro Kirurgija.

Matul is-snin ta’ l-elf disa mija, sebgha u tmenin u Mejju tal-elf disa mijja erbgha u disghin, Dr. Anthony Zrinzo kompla bl-istudji tieghu f’Kopfklinikum fl-Univerista ta’ Erlangen-Nuremberg, Germany. Matul dan il-perijodu, huwa kien akkumpanjat minn martu Salvina, fejn hi ukoll kompliet bit-training taghha fir-Radjologija f’Nuremberg.
F’Ottubru tal-elf disa’ mijja, tlieta u disghin Dr. Anthony Zrinzo ggradwa bhala Neuro Kirurgu.

F’Mejju tal-elf disa’ mijja, erba u disghin, rritorna lura Malta u beda jahdem bhala Senior Registrar fin-Neuro Kirurgija, sakemm fis-27 t’Awwissu tal-elf disa mijja, sitta u disghin gie appuntat Konsulent Neuro Kirurgi

Minn mindu rritorna lura Malta, Dr. Anthony Zrinzo baqa’ dejjem jahdem fid-Dipartiment tas-Sahha.

Et Ray Azzopardi

L-Eċċellenza Tiegħu Ray Azzopardi twieled fis-27 ta’ Settembru elf disgħa mija u sitta u ħamsin (1956). Huwa ingħata l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola Primarja tal-Ħamrun u ta’ Ħal Qormi , fis-Sekondarja tal-Imsida, il-Liceo tal-Ħamrun, Istitut Tekniku ta’ Raħal Ġdid u l-Polythecnic l-Imsida. Sa mit-tfulija huwa kien attiv fl-oqsma soċjali, kulturali u sportivi f’pajjiżna partikolarment fil-Ħamrun. Meta kellu biss tmien snin huwa beda jitgħallem il-Mużika mas-Surmast Joseph Abela Scolaro u mas-Surmast Nazzareno Mifsud, fejn sena wara kompla jitgħallem mas-Surmast Willie Attard Abel J Mizzi, mas-Surmast Paul Arnaud u kif ukoll mas-Surmast Carmelo Pace.

Bejn l-elf disgħa mija tmienja u sittin (1968) u l-elf u disgħa mija disgħa u sebgħin (1979) Ray Azzopardi kien idoqq mal-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u mal-Għaqda tal-Mużika San Gużepp. Wara, fl-elf disgħa mija u wieħed u sebgħin (1971) huwa waqqaf il-fergħa taż-żgħażagħ tal-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u kien il-President tagħha sal-elf disgħa mija u erbgħa u sebgħin (1974). Fl-istess perjodu huwa beda wkoll il-Banda taż-Żgħażagħ fi ħdan il-Banda San Gejtanu.

Fis-sena elf disgħa mija u tnejn u sebgħin (1972) Ray Azzopardi daħal membru tal-Orkestra Malta Żagħżugħa taħt is-Surmast Carmelo Abela. Bejn l-elf disgħa mija tlieta u sebħgin (1973) u l-elf disgħa mija ħamsa u sebgħin (1975) huwa kien ukoll jassissti lis-Surmast Karmenu Schembri fl-organizzazzjoni tal-Banda taż-Żgħażagħ tal-Għaqda Każini tal-Baned li kienet tiltaqà kull ġimgħa fil-Każin tal-Banda San Ġużepp il-Ħamrun. Fl-elf disgħa mija u tmenin (1980) huwa beda jipproduċi u jxandar il-programmi ta’ natura kulturali fuq Radju Malta. Bejn Ottubru tal-elf disgħa mija u wieħed u tmenin (1981) u Mejju tal-elf disgħa mija u sebgħa u tmenin (1987) huwa serva bħala Uffiċċjal għar-Relazzjonjiet Pubbliċi (PRO) tad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Ambjent.

Bejn l-elf disgħa mija tnejn u tmenin (1982) u l-elf disgħa mija u tlieta u tmenin (1983) Ray Azzopardi kien kordinatur flimkien mas-Sinjuri Geatan Debttista u Eddie Zammit Cordina fl-organizzazzjoni taċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ħamsa u Sebgħin (75) Anniversarju mit-twaqqif tal-Ħamrun Spartans u r-rebħ tal-Kompjonat tal-fotball Malti fl-istess sena. Fl-elf disgħa mija tlieta u tmenin (1983) huwa kien il-kordinatur flimkien mas-Sur Anselm Sciberras għal jumejn ta’ xandir dirett fuq ir-radju u t-televiżjoni (TV) mill-Ħamrun Spartans, fejn mas-Sinjuri Josephine Zammit Cordina u Victor Galdes wasslu ċ-ċelebrazzjonijiet kollha li kienu qed iseħħu fit-toroq tal-Ħamrun. Barraminhekk, bejn l-elf disgħa mija u sitta u tmenin (1986) u l-elf disgħa mija u tmienja u tmenin (1988) Ray Azzopardi serva wkoll fil-Kumitat Organizzattiv tal-Ħamrun Spartans, li kien inkarigat mill-attivitajiet taċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħ tal-kampjonat tal-football Malti.

Ray Azzopardi kien wieħed mill-attibuturi sabiex fl-elf disgħa mija wieħed u disgħin (1991) flimkien ma’ personalitajiet oħra twaqqaf ir-Radju Super ONE, bl-ewwel xandira issir mit-toroq tal-Ħamrun fil-festa ta’ San Gejtanu. Bejn l-elf disgħa mija tnejn u disgħin (1992) u l-elfejn u tlettax (2013) huwa kien responsabbli mix-xandiriet speċjali fuq ir-Radju ONE matul il-ġurnata tal-Festa ta’ San Gejtanu. Dawn ix-xandiriet jibqgħu imfakkra għall-pjattaforma li ngħatat lill-artisti fi spettaklu flimkien ma’ personalitajiet Ħamruniżi, bis-sehem tal-Baned kollha tal-Ħamrun flimkein mal-Għaqdiet u Organizzazzjonijiet Kulturali, Sportivi, Reliġjużi u Politiċi kollha tal-Ħamrun u personalitajiet Ħamruniżi.

Bejn l-elf disgħa mija tnejn u disgħin (1992) u l-elfejn u tlettax (2013) Ray Azzopardi ipproduċa u ppreżenta l-programmi tar-Radju mill-Briju tal-Festi li kien jixxandar fuq Radju ONE kull nhar ta’ Sibt, bl-iskop li jingħata leħen lill-Għaqdiet tal-Mużika flimkien mal-Organizzaturi u l-Kumitati tal-festa. Bejn l-elf disgħa mija u erbgħa u disgħin (1994) u l-elf u disgħa mija u sitta u dsigħin (1996) Ray Azzopardi ipproduċa u ippreżenta l-programm tat-Televiżjoni (TV) Marċi, Murtali u Qaddisin, fejn fl-istess programm kien jitwassal ix-xogħol li jwettqu l-Għaqdiet u dawk kollha nvoluti, b’ħarsa fil-qosor kif tkun ukoll ġiet iċċelebrata il-ġimgħa tal-festa f’kull belt u raħal f’Malta u Għawdex.

F’Jannar tas-sena elf disgħa mija u erbgħa u disgħin (1994) huwa inħatar Senior Manager Radio u programmi Speċjali ma’ One Productions, liema kariga żammha s’Awissu tal-elfjen u tlettax (2013). Fis-sena elf disgħa mija u sebgħa u disgħin (1997) Ray Azzopardi inħatar Membru Onorarju tal-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu. Bejn l-elfejn u sitta (2006) u l-elfejn u għaxra (2010) huwa kien il-produttur eżekuttiv tal-programm Min-Niċċa ‘l Barra, maratona ta’ ħmistax –il siegħa xandir dirett fuq it-Televiżjoni. Il-programm Min-Niċċa ‘l Barra kien jirriċerka l-ħidma tal-Għaqdiet Soċjali, Sportivi, Kulturali u Religjużi kollha flimkien mal-personalijtajiet u l-poplu tal-lokal f’jum il-festa. Il-programm serva wkoll sabiex tkun esponuta l-antropoliġija Maltija. Fl-elfejn u għaxra (2010) huwa ippreżenta l-attivita’ li ttellgħet mill-Kunsill Lokali tal-Ħamrun fl-inawgurazzjoni tal-Ġnien Oreste Chircop. Il-Ħamis tielta ta’ Lulju elfejn u erbatax (2014) Ray Azzopardi inħatar President Onorarju tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni tal-Ħamrun waqt kunċert li sar taħt il-patroċinju tiegħu fil-ġranet tal-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. F’Awissu tal-istess sena, huwa nħatar membru Onorarju tal-Għaqda Mużikali San Ġużepp tal-Ħamrun.

Matul is-snin tal-karriera tiegħu, Ray Azzopardi kellu l-opportunità li jifrex ħidmietu f’diversi oqsma multikulturali u filantropiċi kemm f’pajjiżna kif ukoll barra minn Malta. Huwa kien membru għall-diversi snin tal-Kumitat Festi Nazzjonali u tal-Malta Community Chest Fund. Huwa ppreżenta u kien fil-kumitat li beda Ring us Up b’risq il-Community Chest Fund u l-Istrina. Ray Azzopardi għin u ħa wkoll sehem bosta drabi fil-maratona ta’ mitt seigħa (100) tal-Volleyball tal-Kerygma, u l-maratona ta’ Puttinu Cares. Flimkien ma’ bosta artisti Maltin Ray Azzopardi żar Melbourne u Sydney sabiex jieħu sehem b’mod volontarju f’attivitajiet sabiex jinġabru fondi b’risq id-Dar tal-Providenza.

Barraminhekk, bħala xandar Ray Azzoaprdi kellu motivazzjoni mhux biss li jwassal divertiment imma wkoll jinforma u jagħti tagħrif edukattiv, fejn f’bosta programmi li ħejja wassal informazzjoni fuq il-kura preventiva u ppromwova stili ta’ ħajja aktar sanà. Huwa kien ukoll promotur, bl-introduzzjoni ta’ programmi speċjali sabiex jgħin fil-ħdima sabiex il-pubbliku jkollu l-ħila jikkomunika ma’ persuni nieqsa mis-smiegħ b’tagħlim tal-lingwa tas-sinjali fuq it-televiżjoni, fejn bl-għajnuna tal-Assoċċjazzjoni għal dawk nieqsa mis-smiegħ, kien introdott l-Aħbarijiet fuq it-Televiżjoni għall-istess persuni.

Il-karriera ta’ Ray Azzopardi fid-Diplomazija bdiet uffiċċjalment fis-sebgħa ta’ Jannar elfejn u erbatax (2014) meta ppreżenta l-kredenzjali lill-Maesta Tiegħu ir-Re Phillippe tal-Belġjani, u nħatar Ambaxxatur ta’ Malta għar-Renju tal-Belgju. Fit-tmintax ta’ Ġunju elfejn u erbatax (2014) huwa ppreżenta l-ittra tal-ħatra tiegħu bħala l-Kap tal-Missjoni tar-Repubblika ta’ Malta għall-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO) lis-Segretarju Ġenerali tan-NATO l-Eċċellenza Tiegħu Anders Fogh Rasmussen. Fit-tnejn u għoxrin t’April elfejn u ħmistax (2015) huwa ppreżenta l-ittri tal-kredenzjali lill-Altezza Rjali Tiegħu l-Prinċep Henri, Gran Duka tal-Lussemburgu u nħatar Ambaxxatur ta’ Malta għall-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

Minn meta nħatar Ambaxxatur Ray Azzopardi ħadem sabiex jgħaqqad il-Komunità Maltija tal-Belgju u l-Lussemburgu, b’ diversi attivitajiet kulturali minn artisti Maltin f’Dar Malta fi Brussell. Bħala Ambaxxatur huwa ħadem sabiex Kor Malti (Il-Kor Amadeus) jirrappreżenta lill-Malta flimkien ma’ korijiet oħra minn pajjiżi nvoluti fl-Ewwel Gwerra Dinjija, fil-Kunċert Elf u Sitt mitt Vuċi għall-Paċi li sar apposta fil-Bażilika tal-Belġju.Il-Kor Amadeus ta ‘kunċerti ukoll fil-Belt ta’ Neerpeelt, kif ukoll f’Dar Malta għall-Komunità Maltija li tgħix il-Belġju u l-Lussemburgu. Huwa rrappreżenta wkoll lil Malta fl-inawgurazzjoni ta’ muniti li kienu ordanti mill-Bank Ċentrali ta’ Malta sabiex jitfakkar –il mitt sena sena mill-Ewwel Gwerra Dinjija. F’Awissu tal-elfejn u erbatax (2014) Ray Azzopardi ħadem qatiegħ sabiex bl-għajnuna tas-sitt Membri Parlamentari Ewropej Maltin, jaslu l-Belġju tmienja u erbgħin (48) atelti Maltin, sabiex jirrappreżentaw lil Malta fl-Olimpijadi Speċjali Ewropej li saru f’Antwerp. Ray Azzopardi ħadem ukoll sabiex jitħejjew laqgħat mar-Rettur u d-Dekani tal-Università ta’ Leuven u l-President ta’ Malta l-Eċċellenza Tagħha Marie Louise Coleiro Preca meta żaret Brussell sabiex tieħu sehem fil-kommemorazzjonijiet uffiċċjali tal-Ewwel Gwerra Dinjija. Barra minhekk Ray Azzopardi ħadem ukoll sabiex tibda topera lejn Malta l-linja tal-ajru Brussels Airlines u għaddej b’ħidma sabiex iħajjar aktar operaturi lejn pajjiżna.

 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt