Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Membri tal-Kunsill
 > Ufficcju Amministrattiv
 > Kunsilli Preċedenti
 > Proġetti mill-Kunsill
 > Telefons dwar Rapporti
Id-Drittijiet ta' l-Awtur/Il-Permess ta' Riproduzzjoni

Il-materjal fuq dan is-sit hu kopert mid-disposizzjonijiet ta' l-Att dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur, tal-ligijiet ta' Malta, tal-poloz, tar-regolamenti, u ta' kull ftehim internazzjonali li jidhol fih il-Gvern ta' Malta. L-informazzjoni f'din Is-sithi disponibbli ghall-uzu personali u ghall-uzu pubbliku li mhux kummercjali.

Ghal dawn l-iskopijiet tista' tigi riprodotta minghajr hlas jew permess iehor mill-Kunsill Lokali tal-Ħamrun sakemm il-materjal riprodott huwa kopja vera ta' l-original u l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun hu identifikat bhala s-sors.

Il-materjal riprodott ma jista' b'ebda mod jigi rrapprezentat bhala verzjoni ufficjali, lanqas bhala prodott flimkien ma' jew bil-kunsens tal- Kunsill Lokali tal-Ħamrun.

 

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt