Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Nies Ta' Isem

Anton Buttiġieġ
Oreste Kirkop
San Ġorġ Preca
Joseph Abela Scolaro
Gugliemo Bonanno
Egidio Lapira
Lewis Portelli

Dun Frans Camillieri
Willie Attard


Anton Buttiġieġ

Anton Buttigieg twieled il-Qala Għawdex, fid-19 ta’ Frar, 1912, it-tielet wlied ta’ Savior Buttigieg u Conċetta Falzon. Huwa tgħallem fl-iskola primarja tal-Gvern fil-Qala, fis-Seminarju ta’ Għawdex u fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi B’kara. Sa minn ċkunitu Anton deher li ħa jkun persuna intelliġenti ħafna, umli u jħobb jgħin lil kullħadd.

Meta għadda mill-eżami tal-matrikola, wera x-xewqa li jidħol l-universita’ biex jistudja għal-avukat, iżda l-ġenituri tiegħu xtaquħ li jkompli jistudja għal qassis, kif fil fatt għamel. Maż-żmien ħass li ma kienx imsejjaħ għall-qassis u ddeċieda li jitlaq mill-kors tas-saċerdozju u jaqbad il-linja għal avukat kif dejjem xtaq. Waqt li kien student fl-Universita’, Anton kien attiv ferm. Hu kien wieħed mill-membri fundaturi fl-1931 ta’ l-Għaqda tal-Malti flimkien ma’ Ġuże’ Bonnici u Ruzar Briffa. Kien ukoll wieħed min tal-bidu fl-Għaqda Letterarja ta’ l-Ingliż u s-Societa Universitaria di Letteratura Italiana.

Anton Buttigieg laħaq nutar pubbliku fl-1939 u ħa l-lauria ta’ avukat fis-sena ta wara. Hu ħadem ukoll bħala Fizzjal fil-Korp tal-Pulizija u kien stazzjonat fil-Ħamrun, dan anke matul it-tieni Gwerra Dinjija. Għamel żmien ukoll jaħdem bħala ġurnalist mat-Times of Malta. Fl-1955 inħatar Aġent Maġistrat. Minħabba li kienet tinteressaħ il-politika, huwa ikkontesta mal-Partit tal-Ħaddiema fl-1955 fejn baqa’ jiġi elett sas-sena 1976. Dr Buttigieg kien ukoll President ta’ Għaqda Mużikali Banda San Gejtanu sakemm miet.

Anton iżżewweġ tlett darbiet, wara l-ewwel mara, Carmen Bezzina li minna kellu tlett it-tfal --- Dr John Buttigieg, Rose Brincat u Dr Emmanuel Buttigieg --- iżżewweġ lil Connie Scicluna li bħal mara ta’ qabel mietet din id-darba b’inċident tat-traffiku ġewwa Londra. Huwa reġa’ żżewweġ din id-darba lill Margery Helen. Fil-poeżija tiegħu tidher ċara ż-żminijiet diffiċli li għadda minnhom tul ħajtu.

Huwa nħatar President tar-Repubblika ta’ Malta mill-1976 sa l- 1981. Tul kemm dam President, huwa dejjem saħaq biex il-poplu jkun magħqud u jgħix fis-sliem, kien ukoll fid-diskors tiegħu idaħħal siltiet politiċi li kien tant iħobb.

Anton rebbaħ bosta premjijiet fil-poeżija u fil-letteratura, u jibqa’ jiġi mfakkar bħala l-poeta tan-natura’. Xogħlijiet li nsibu tiegħu u li ġew ippublikati nsibu Żibeġ u Boċċi, mill-Gallarija ta’ Żgħożiti, Fanali bil-Lejl, Ejjew nidħqu ftit, Ejjew nidħqu ftit ieħor, Qasba mar-Riħ, il-Muża bil-Kimono, Fl-Arena u Balletti Maltin.

Anton Buttigieg miet nhar il-5 ta’ Mejju 1983, fejn kellu funeral statali u jinsab midfun fiċ-ċimiterju ta’ Addolorata. Fil-Ħamrun, in-naħa tal-Blata l-Bajda insibu monument tiegħu li ġie inawgurat fil-5 ta’ Mejju 1985 sentejn wara l-mewt tiegħu.


Oreste Kirkop

Oreste Kirkop twieled il-Ħamrun fis-26 ta’ Ġunju 1923 u miet fl-10 ta’ Mejju 1998. Huwa rnexxielu jsir l-ewwel tenur Malti li kien jieħu partijiet prinċipali ma’ diversi kumpaniji barranin kif ukoll għamel performances ‘live’ tajbin ħafna fi bliet u teatri kbar quddiem eluf ta nies. Oreste ġie mfaħħar anke minn Harold Rosenthal kritiku kbir tal-mużika għal leħen u karriera brillanti li kellu.

L-ewwel debutt tiegħu kien fir-Radio City Opera House fil-Ħamrun fl-opra ‘Cavalleria Risticane’. F’ħames snin ħa sehem madwar sittin darba fejn dejjem kien f’role prinċipali.u b’hekk sar l-iktar Malti li ħa sehem f’Opri. Bejn l-1949 u l-1950 ħa sehem f’kunċert ma’ Tito Gobbi u Maria Caniglia meta mbagħad telaq ifittex karriera barra min Malta.

Huwa beda bħala tenur prinċipali fir-Royal Opera House Convent Garden fl-Londra. Fl-1950 ġie magħżul mil-BBC biex jippreżenta l-Malta fil- ‘Coronation Commonwealth Gala’.Kemm- il darba ġie mistieden biex juri t-talent kbir li kellu fil-Hollywood Bowl Concerts f’Los Angeles, U.S.A. Oreste Kirkop ħadem ukoll bħala role prinċipali fil-Hollywood musical film ‘ The Vagabond King’. Min hemm hu kompla dejjem bħala tenur prinċipali f’NBC Opera Company New York fejn fl-istess ħin għamel diversi tours fi bliet kbar ġewwa l-Amerka u deher bosta drabi fi programmi televiżivi. Hu ħa sehem ukoll fil-First Figoletto fuq it-televiżion. Wara bosta suċċessi kbar, fl-1960 Oreste Kirkop irritorna lejn Malta.

Fl-1979 ir-Radju ta’ l-istat Malti rebbaħ kompetizzjoni internazzjonali dwar il-karriera ta’ Kirkop fil-Portrait of a Prominent Performing Artist. Oreste ġie ukoll onorat bil-midalja tad-deheb mill-Malta Society of Arts, Manufacture and Commerce


San Ġorġ Preca

San Ġorġ Preca twieled il-Belt Valletta, fit-12 ta’ Frar fl-1880. Meta kien żgħir il-familja tiegħu ġew joqgħodu l-Ħamrun fejn qatta ħajtu jgħallem, u jwassal il-kelma ta’ Alla lin-nies. Huwa studja il-Liċeo u fis-Seminarju..Fil-Knisja San Gejtanu, il-qaddis li tant kien iħobb, għamel il-Griżma ta’ l-Isqof, kif ukoll qaddes l-ewwel quddiesa tiegħu hemmhekk fil-25 ta’ Diċembru 1906.

San Ġorġ Preca ma kellux ħajja faċli, fil-fatt waqt li kien għadu djaknu marad serjament fejn anke t-tabib tiegħu ma kellux fiduċja li qatt seta’ jfiq. Imma l-Missier divin kellu fehma oħra dwaru. Bl-interċessjoni ta’ San Ġużepp, Preca fieq u min hemm seta’ jwettaq il-missjoni tiegħu li jgħallem l-għeruq sodi tal-Knisja minħabba li kien hawn nuqqas kbir ta’ tagħlim dak iż-żminijiet. Għal bidu il-ħsieb tiegħu kien li jwaqqaf soċjeta’ ta’ djakni permanenti ħalli jgħinu lil-isqfijiet fil-formazzjoni nisranija bit-tagħlim. Pero’ il-ġid li għamel Preca kellu jkun b’mod differeni; hu irnexxilu jgħaqqad grupp ta’ żgħażagħ fejn kien jagħlimhom il-kelma ta’ Alla biex imabgħad huma jkunu jistgħu jgħallmu lill-oħrajn. Is-soċjeta’ li waqqaf semmewha MUSEUM li bil-Latin tfisser ‘ Magister Utinam Sequator Evangelium Universus Mundus’ --- li tfisser “Mgħallem, mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-evanġelju.” Il-bidu ta’ din is-Soċjeta kien fl-ewwel xhur ta’ l-1907.

L-ewwel Mużew li nfetaħ, kien fin-numru 6 Triq Fra Diegu il-Ħamrun u min hemm bdew jiftħu ċentri oħra f’parroċċi differenti. Mhux kullħadd fehem il-ġid li kien qed issir ; min ma qabilx ma’ din l-attivita’ kien hawn ukoll, tant li anke l-Isqof kien ordnalu biex jagħlaq l-oqsma kollha fejn kien qed issir it-tagħlim, liema deċiżjoni b’xorti tajba ġiet irtirata għax il-ġid kien ġa’ beda jinħass sewwa u l-kappillani tal-parroċċi kienu favur tiegħu.

San Ġorġ Preca bniedem umli għal-aħħar, kien imfittex ħafna biex jagħti l-pariri u ukoll bħala konfessur. Tul ħajtu hu rnexxielu jħalli ġid kbir, anki bil-kitba b’madwar 150 pubblikazzjoni ta’ kotba u fuljetti.

Din is-Soċjeta tant kibret maż-żmien, it-tagħlim jinxtered anke f’pajjiżi barra min-Malta bħall-Awstralja, is-Sudan, il-Kenja, l-Peru, Londra u l-Albanija. Illum il-ġurnata ukoll insibu skola li tħejji it-tfal għal O’Levels u dar tax-xjuħ għas-soċji tal-Mużew.

Dan l-ewwel Qaddis Malti miet fis-26 ta’ Lulju 1962, u jinsab midfun fid-Dar Ġenerali tas-Soċjeta’ tal-Mużew il-Blata l-Bajda. Apparti il-ġid kbir li għamel f’ħajtu, u li għadu jsir permezz ta’ oħrajn li baqgħu mixjin fuq il-passi tiegħu, saru diversi mirakli bl-interċessjoni tiegħu li jikkonfermaw il-qdusija li dejjem kien igawdi. Dan il-bniedem li għex fostna ftit tas-snin ilu.


Joseph Abela Scolaro

Joseph Abela Scolaro twieled fid-9 ta’ Frar 1910 fil-Ħamrun, wild Carmelo u Margerita mwielda Camilleri. Joseph ħa l-ewwel tagħlim tal-mużika mingħand missieru stess, iżda peress li missieru miet meta hu kien għadu żgħir, kellu jkompli l-istudju tiegħu mas-surmastrijiet Luigi Vella u Angelo Abdilla. Minbarra l-pjanu huwa studja wkoll l-armonija, l-kontrapunt u l-strumentazzjoni taħt it-tmexxija ta’ Carlo Diacono u Carmelo Pace. Wara snin ta’ studju, Abela Scolaro beda jikseb l-ewwel suċċessi billi wasal biex ħa tlett diplomi mill-London College of Music. Fil-fatt insibuh jieħu d-diploma ta’ A(Mus)LCM fl-1937, L(Mus)LLCM fl-1945 u l-F.L.C.M fl-1950.

Il-karriera tiegħu bħala direttur tal-Banda bdiet fl-1934 mal-banda ta’ l-Istitut ta’ San Ġużepp. Fl-1943 ingħaqad ma’ l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu tal-Ħamrun, liema kariga dam jokkupa sa’ l-1972. Huwa dderieġa wkoll il-baned L'Unione ta' Ħal Luqa (1945 - 1979), Maria Mater Gratiae ta’ Ħaż-Żabbar (1951 - 1961), Leone ta’ Għawdex (1957 - 1958).

Joseph Abela Scolaro kien kompożitur versatili u prolifiku ħafna. Ix-xogħlijiet tiegħu huma miktuba kemm għall-orkestra kif ukoll għall-kor jew għall-pjanu. Fost l-aħjar xogħlijiet vokali nsibu l-Cantata lil San Gejtanu tal-Ħamrun, l-innijiet di Gloria dedikati lil Sant’ Andrija u lill-Madonna taċ-Ċintura ta’ Ħal Luqa, Lill-Madonna tal-Grazzji u lill-Madonna tad-Duttrina ta’ Ħaż-Żabbar, l-Innu taċ-Ċentinarju tal-miġja ta’ San Pawl f’Malta u Vexilla Regis. Huwa kiteb innijiet oħra, bħal dak dedikat lil San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop, Santa Marija ta’ l-Mġarr u Marija Reġina tal-Marsa. Bħala kompożizzjonijiet strumentali, Abela Scolaro jispikka f’xogħlijiet bħal ma huma Racconto Sinfonico, Slavonia, Alcestis u Reverie. Huwa kiteb ukoll sitt quddisiet, responsorji, improperei għall-Ġimgħa Mqaddsa, żewġ operetti, marċi brijużi u funebri u xi xogħlijiet oħra fuq skala iżgħar.

Is-Surmast Joseph Abela Scolaro miet fis-27 ta’ April 1979, fil-għomor ta’ 69 sena
 


Gugliemo Bonanno

Gugliemo Bonanno jew kif kullħadd jafu, Fra Diegu, għamel ġid kbir l-umanita’. Ta’ ħmistax il-sena tagħlem is-sengħa ta’ ħajjat biex għaxar snin wara tħajjar jidħol ajk. Fl-15 ta’ Lulju fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu ġie professat solennement mal-Patrijiet Minuri Franġiskani t’Assisi li nafuhom bħala ta’ Ġieżu.

Wara ħidma kbira fil-kunvent, Fra Diegu ħa permess mingħand is-superjuri tiegħu biex jiġbor xi flus mingħand xi benefatturi biex il-flus jtihom lil-dawk il-familji twajba li jaċċettaw li jrabbu tfajliet abbandunati. Aktar tard irnexxielu jiftaħ dar biex iżomm dawn it-tfajliet abbandunati li kienu jgħixu f’faqar kbir tant li flok sodod kellhom tiben ma’ l-art. Bil-għajnuna ta’ oħrajn hu rnexillu jiftaħ djar oħra bl-istess għan barra l-Ħamrun.

Minħabba li xogħol żdied, fl-1885, fetaħ istitut fejn bdew jgħinuh is-sorijiet ta’ San Franġisk t’Assisi, billi kien hemm żewġt idjar u niffidhom flimkien. F’din id-dar kienu jgħallmu lin-nisa il-ħjata, l-bizzilla u affarijiet oħra sakemm jiżżewwġu jew jidħlu sorijiet.

Darba minnhom talab l-għajnuna tal-Markiż Bankier Giuseppe Scicluna, dan kif ra ix-xogħol siewi li kien jagħmel, offrilu li jibnilu istitut. Sfortunatament Fra Diegu ma rax dan l-istitut lest li jinsab fi Triq Villambrosa għax miet fl-14 ta’ Mejju 1902.


Egidio Lapira

Imwieled il-Ħamrun fis-16 ta’ Frar 1897, Egidio Lapira kien professur fid-dentistrija. L-edukazzjoni tiegħu ħadha ġewwa l-Lyceum, l-Universita’ ta’ Malta u aktar tard anke fl-Universita’ ta’ Ruma.

Fl-1925, kien l-ewwel dentist li jopera f’Malta li beda jgħallem fl-Isptar Ġenerali ta’ Malta, kien l-ewwel professur Malti f’Malta u maħtur il-kap tal-Fakulta’ tad-Dentistrija. Lapira tul il-karriera tiegħu serva bosta drabi f’boards u kumitati fl-Universita’.

Lapira, wieħed mill-fundaturi ta’ Assoċjazzjoni tad-dentisti f’Malta jitqies bħala l-missier tad-dentisti f’Malta. Ħadem fil-Kunsill Mediku Malti u għamel isem lil-pajjiżna barra min Malta fejn kien involut f’bosta assoċjazzjonijiet barranin, fejn fost l-oħrajn kien l-Hon. Viċi-President tal-Kungress Internazzjonali tal-Federazzjoni tad-dentisti.

Matul l-ewwel gwerra dinjija serva fl-isptar militari tal-Belt u kien ta’ ukoll is-servizz tiegħu fit-tieni gwerra dinjija.

Fl-1954 ġie rikonoxxut għax-xogħol li għamel mil-Universita’ ta’ Malta bil- D.SC. Honoris Causa u mil-Ordni tal-British Empire aktar tard. Egidio Lapira miet nhar it-8 ta’ Diċembru 1970.


Lewis Portelli

Lewis Portelli, isem marbut ma’ l-isports f’Malta twieled il-Ħamrun fil-21 ta’ Ġunju fl-1930. Portelli għal snin twal irrapporta xi jkun għaddej fl-isports kemm bħala xandar, preżentatur u ġurnalista sportiv . Ħa l-edukazzjoni tiegħu fis-St Edwards College u St Michael’s Training College. L-ewwel xogħol tiegħu kien ta għalliem, ħadem f’bosta dipartimenti mal-gvern, u spiċċa fis-servizz ċivil bħala direttur fid-dipartiment ta’ l-informazzjoni. Fl’ 1966 għamel xahar mal-BBC sports li servieh ta’ esperjenza tajba fl-isports fuq it-televiżion.

Il-karriera ta’ Portelli fl-isports bdiet fl-1956 meta beda bħala xandar fuq ir-Rediffusion Malti. Fl-1960 ingħaqad mar-RAI f’Ruma bħala kummentatur għal logħob Olimpiku. Ta min jgħid ukoll li din kienet l-ewwel xandira diretta min barra min Malta. Bejn l-1961 u 1975 għamel diversi produzzjonijiet kemm fuq ir-Rediffusion u Televiżion bil-programmi Sports Paronama u Riżultati Sportivi.

Lewis Portelli ir-rrapporta diversi avvenimenti importanti fl-isport kemm f’Malta kif ukoll barra min Malta fosthom il-logħob Olimpiku, Tazza tad-Dinja u logħob tal-Pajjiżi iż-Żgħar. Fl-1986 kien invitat personalament ġewwa l-Messiku min Franz Beckenbauer biex isiefer mat-team Ġermaniż tal-football.

Portelli, li kien ukoll awtur tajjeb, kiteb bosta pubblikazzjonijiet sportivi tajbin, dwar l-istorja tal-logħob Olimpiku li jinkludi l-parteċipazzjoni Maltija, l-istorja tat-Tazza tad-Dinja u l-istorja tal-logħob tal-Pajjiżi iż-Żgħar . Kien ukoll l-editur tal-ktieb annwali dwar il-football Malti.

Portelli rċieva diversi unuri u rikonoxximenti għax-xogħol li wettaq, u bl-iktar wieħed importanti huwa l-midalja għal Qadi tar-Repubblika.


Dun Frans Camilleri

Dun Frans Camilleri kien qassis ġentili għall-aħħar imwieled il-Marsa nhar id-29 ta’ Jannar 1919. Ħadem bla heda fil-parroċċa u l-komunita’ tal-Ħamrun, fejn għalkemm kien qassis modern għal żmienu xorta baqa’ jilbes is-suttana meta din bdiet tinqata’.

Dun Frans ħa l-edukazzjoni tiegħu ġewwa s-Seminarju, sakemm kien ordnat qassis fl-1943. Għallem il-Malti fl-iskola St Aloysius u s-Seminarju bejn l-1944 u l-1964. Kien ukoll membru attiv, segretarju u anke editur għal żmien twil fil-‘Għaqda ta’ qari tajjeb’. Kien ukoll Editur tal-‘ħuġġieġa’ u ‘lil ħutna’. Barra minn hekk kien involut f’bosta għaqdiet ta’ kull tip, fosthom direttur spiritwali għal snin twal fil-‘Legion of Mary’, il-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u fil-Ħamrun Spartans.

Dun Frans kien poeta tajjeb ħafna. Kiteb bosta poeżiji, innijiet, kant reliġjuż u siltiet li uħud minnhom irnexxielu jippubblikahom. Fil-poeżija tiegħu, li għadha studjata sa llum mill-istudjużi tal-Malti, juri l-imħabba kbira li kellu lejn ilsien Art twelidu. Kien membru fl-akkademja tal-Malti. F’ħafna mill-kitbiet tiegħu dwar ir-reliġjon u Malta jinħass xebh sewwa ma’ dak tal-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila.

Apparti l-kwalitajiet tajbin u x-xogħol kollu li semmajna, kien fotografu tajjeb ħafna. Fil-fatt għadek issib bosta ritratti tiegħu f’kartolini u kalendarji. Kellu għal qalbu ħafna l-ġonna li fihom kien iqatta’ ħin twil. Fost il-ħbieb kbar, kellu lit-tenur il-Ħamruniż Oreste Kirkop.

Miet nhar is-sitta ta’ Diċembru 1990. Fil-Ħamrun insibu swali u anke skola primarja imsemmija għalih.


Willie Attard

Is-surmast Willie Attard twieled il-Ħamrun nhar l-14 ta’ Mejju, 1900. Sa minn ċkunitu kien imħajjar għall-mużika u fl-eta’ żgħira ta’ tmien snin kien diġa’ jdoqq il-kwartin. Aktar tard fl-eta’ ta’ 14-il sena ngħaqad mal-Banda Kings’ Own Malta Regiment bħala klarinerista. Willie beda jitgħallem l-arti mużikali taħt Mro. Antonio Miruzzi u kompla jistudja tajjeb l-armonija, kontra punt u strumentazzjoni taħt is-surmast Carlo Diacono.

Il-karriera mużikali tiegħu, rat il-bidu tagħha fl-eta’ żgħira ta’ 22 sena. Meta dak iż-żmien kien ingħaqad ma l-orkestra fil-Każin San Ġużepp tal-Ħamrun, orkestra li kienet iffurmata minn strumenti tal-korda, injam u ram. L-ewwel xogħlijiet tas-surmast Willie Attard kienu żewġ kompożizzjonijiet għal-kompetizzjoni li saret ġewwa Salerno fl-1928. Dawn kienu Fantasia Melodica Cuor d’ artista fejn ħadet Diploma u Salib tad-deheb u it-tieni kompetizzjoni kienet Marcia Patria Nostra fejn ħadet Diploma u Salib tal-fidda.

Is-surmast Willie Attard kien direttur ta’ tliet baned, dik ta San Ġużepp tal-Ħamrun, La Vittorja tal-Mellieħa u Leone ta’ Vittoria Għawdex. Matul il-karigi mużikali tiegħu fejn kien ferm attiv, hu dejjem mexxa l-baned u soċjetajiet lejn suċċessi kbar u ta’ ġieħ fl-istorja tagħhom..

Willie Attard b’dedikazzjoni kbira fil-Każin San Ġużepp tal-Ħamrun kien jieħu ħsieb ukoll l-orkestra mandolinistika li b’paċenzja kbira kien rawwem tant tajjeb. Din l-orkestra kienet iffurmata minn 14-il mużiċisti bejn kitarra u mandolini, fejn kienu jiltaqgħu kważi kuljum biex joqgħodu jdoqqu flimkien. Sfortunatament din l-orkestra kienet sfaxxat fix-xejn ftit wara li Willie ħalla l-kariga tiegħu ta’ surmast direttur min mal-Banda San Ġużepp.

Lil din il-Banda Mro, Attard ħalliela rikordju kbir li żgur qatt ma jista’ jiġi minsi. Fost ix-xogħolijiet li ħalla huma, l-Innu lil San Ġużepp Tifħir lil San Ġużepp fuq versi tal-magħruf u qatt minsi Dun Frans Camilleri, l-Innu Marċ brijuż Lil San Gejtanu fuq versi ta’ K.Sataljano. Innu tal-Banda fuq versi tal-poeta magħruf Dr. Anton Buttigieg u bosta marċi brijużi u mużika oħra.

Kemm dam surmast hu il-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun marret bosta drabi iddoqq ġewwa Sqallija u l-Italja. Flimkien ma’ Vincenzo Ciappara, Joseph Abela Scolaro, Joseph Busuttil u Carmelo Brincat, Mro.Willie Attard kien wieħed mis-surmastrijiet responsabbli għat-twaqqif ta’ ‘l-Għaqda Każin tal-Baned’ fejn anke dderiġa din il-banda kemm il darba.

Willie Attard miet fl-1970. Il-wirt li ħalla ġewwa pajjiżna fl-arti mużikali jibqa’ monument ħaj f’dawn il-gżejjer Maltin u Għawdxin fejn ta ħafna minn ħajtu għall-kultura mużikali.

 
 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt