Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > Istituti
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
Obelisk fil-Ħamrun
Minn Alfie Guillaumier

Bil-għan li forsi nqajjem xi ftit kuxjenza Ħamruniża, se nġib hawn ftit fatti dwar l-obelisk li jinsab fil-Ħamrun li ftit huma li qatt rawh għajr il-ġirien li jarawh quddiemhom, bla ma forsi jafu dik il-massa ġebel x’inhi. Jafu biss li hu xi monument, għaliex fil-għamla tiegħu jindika li hu xi ħaġa ta’ min iħares lejh.

Mela, missieri fi ċkunitu kien joqgħod x’imkien Strada San Gejtanu u jien kont dejjem nisemgħu jgħid li fil-bitħa ta’ Ġanni l-mastrudaxxa hemm monument. Pero’ dan qatt ma kien jaf jgħid dak il-monument x’kien, l-ewwel forsi għaliex ma kienx jinteressah u t-tieni għaliex dan Ġanni kien jaħbat fi Strada San Giovanni u kien jiġi dar ma’ dar ma’ fejn kien joqgħod missieri fi tfulitu. Meta għadda ż-żmien u missieri mar joqgħod fi Strada San Giovanni fejn twelidt jiena fin-numru 1 (illum dan il-bieb ma għadux jeżisti għaliex ġie inkorporat ma’ dar oħra) isem dan il-monument baqa’ impressjonat f’moħħi sakemm meta ġejt biex nikteb l-istorja tal-Ħamrun u qbadt niġbor il-materjal. Hawn ftakart fi kliem missieri u l-monument li kien isemmi lili u lil ħuti. Issa Ġanni ma kienx għadu joqgħod hemm. Fil-gwerra kienet mietitlu l-mara u tifla ta’ xi ħmistax-il sena b’bomba li ġiet fuq id-dar tiegħu, u li għal ftit ma tarx dan il-monument ukoll. Minfloku kien daħal mastrudaxxa ieħor, ċertu Ġorġ Xuereb bil-familja. Darba kont avviċinajt lil dan Ġorġ u staqsejtu jekk hux vera li fil-bitħa tiegħu kien hemm monument. Ġorġ urieni dan il-monument u tellagħni fis-setaħ biex inkun nista’ narah aħjar. Stagħġibt kif quddiemi rajt monument il-kobor tiegħu u ma nesaġerax meta ngħid li fih ftit inqas minn dak ta’ ‘Spencer’ fil-Blata l-Bajda, imma isbaħ minnu. Fin-naħa t’isfel għandu l-post ta’ arma li naturalment kienet taret bil-bomba li ġiet ħdejh. Jien ikkuppjat l-iskrizzjon u ħadt id-dettalji kollha biex nippublikah.

Fi Frar 1968 kont qiegħed nippublika fuq ‘Il-Berqa’, il-parti dwar il-Ħamrun mis-serje ‘Bliet u Rħula Maltin’ u malli semmejt dan lill-Avukat Dr. Carmelo Testa, storiku mill-aqwa u li dak iż-żmien kien inkarigat minn din il-paġna, talabni jekk stajtx nirranġa biex jibgħat fotografu ħalli neħdulu ritratt u nġibuh fuq ‘Il-Berqa’. Dak inhar stess jiena kellimt lil dan Ġorġ li tani l-ħin x’kien kellu jmur il-fotografu u naħseb li dan kien l-ewwel ritratt li qatt deher ta’ dan il-monument. Minn dak in-nhar ħafna nies saru jafu bih, bla qatt ma rawh.

Ma nafx kif, daħalli f’moħħi li forsi nħajjar l-awtoritajiet biex nippruvaw noħorġu dan il-monument midfun ġo bitħa, u nqiegħduh ġo xi pjazza, żgur li jkun aħjar minn fejn qiegħed u b’hekk jista’ jitgawda minn kulħadd.

Sa llum għadu hemm, imma għandi fehma soda li xi darba għad narawh isebbaħ xi pjazzetta. Kieku ma kienx idea ħazina li nqiegħduh fir-roundabout ta’ ħdejn l-istazzjon tal-ferrovija… illum l-iscouts. L-istorja ta’ dan l-obelisk hija sempliċi. Wara li kien ilu xi mitejn sena jġorr l-ilma ġo fih, l-Akwadott kien beda jitmermer u kellu bżonn li jiġi restawrat. Fl-1780 indaħal il-Gran Mastru De Rohan għal dan ix-xogħol kif tgħid il-kitba fuq dan l-obelisk u biex tibqa’ mfakkra din il-ħidma fejjieda, inbena’ fin-niżla tal-għolja ta’ Tas-Samra, dan l-obelisk li maż-żmien sab ruħu mdawwar bil-bini tal-privat.
 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt