Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Għaqdiet


Sportivi
Ħamrun Spartans
Ħamrun Spartans FC Youth Nursery
Ħamrun Table Football Club
Aikido

Baned
Għaqda Mużikali Immakulata Kunċiżżjoni
Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun
Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun

Gruppi ta' L-Armar tal-Festa
Grupp Armar - San Gejtanu
Sezzjoni Festa Blata l-Bajda
Il-Grupp Armar (Festa Kuncizzjoni)

Socjali
Ħamrun Liberty
Civic Club
Hobbies Society

Politici
F.Ż.L. Hamrun

Ħamrun Spartans

It-team tal-football tal-Ħamrun Spartans twaqqaf fl-1907, mitt sena ilu. Dan il-club glorjuż huwa rinomat sew għas-supporters numerużi u brijużi li għandu. Il-kuluri ta dan it-team huma l-aħmar u l-iswed waqt li l-laqmijiet sinonimi ma’ dan il-club u supporters tiegħu huma ta’ ‘Werwer’ u ‘Tas-Sikkina.

Sa mill-bidu li ġew imwaqqfa, it-team tal-Ħamrun Spartans stabbilixxew ruħhom sew fil-kampjonat Malti, tant li fl-1913-1914 saru għall-ewwel darba champions tal-kampjonat Malti meta kellhom goal average aħjar mit-team tas-St. Georges. It-tieni kampjonat rebħuh erba’ snin wara, meta rebħu l-play off għal darba oħra kontra St. Georges. L-aqwa player f'dawk iż-żminijiet għall-ispartans kien Gejtu Psaila imlaqqam il-ħaċċa. Fiż-żminijiet ta’ wara dawk ta’ l-għoxrinijat u t-tletinijat, kienu żminijiet ftit diffiċli għal dan it-team fejn bosta players tajbin telqu u sieħbu ma’ clubs oħra.

Aktar >>


  Ħamrun Spartans FC Youth Nursery

Dan l-istaġun, il-Ħamrun Spartans FC Youth Nursery dieħla fil-21 sena mit-twaqqif tagħha. Kien il-mibki Tony Bajada, li, flimkien u bl-għajnuna ta' Noel Attard u Charles Xuereb, f'Diċembru ta' l-1987 ġietu l-idea li jifforma Nursery tal-football fil-Ħamrun, bil-ħsieb li jipprepara u jtella' players għat-Team tal-Kbar li f'dik l-epoka kien għaddej fl-aqwa tiegħu. Aktar>>


Ħamrun Table Football Club

Il-Ħamrun Table Football Club ilu mwaqqaf mill-1985 u llum għandu ‘l fuq minn 40 membru attiv ta’ etajiet differenti. Il-għan tal-club huwa li jippromwovi l-logħba tat-table football (magħrufa wkoll bħala ‘subbuteo’) billi jorganizza kompetizzjonijiet interni bejn il-membri kif ukoll billi jipparteċipa f’kompetizzjonijiet lokali u internazzjonali kemm fuq bażi individwali kif ukoll fuq bażi ta’ timijiet. Aktar>>


Aikido

L-‘Aikido’ hija għaqda li bdiet topera f’Malta fl-1993. Fl-2006 fetħet fergħa ġewwa l-Ħamrun fl-iskola ta’ Marija Assumpta fejn jiġu organizzati diversi korsijiet għal dawk li jixtiequ jitgħallmu l-‘Aikido’. Il-lezzjonijiet huma mgħallma minn ‘instructor’ kwalifikat u ta’ ċinturin iswed.
Kif jimplika l-isem, l-‘Aikido’ huwa tip ta’ difiża personali, ‘Self Defence’, Ġappuniż, b’differenza. Dan għaliex fiha wieħed ma jkunx mitlub jkun vjolenti jew aggressiv billi jagħti bil-ponn jew bis-sieq, imma li jiddefendi ruħu billi jdawwar favur tiegħu l-istess enerġija ta’ l-avversarju kontrih stess. Aktar>>

Għaqda Mużikali Immakulata Kunċiżżjoni

Il-bidu ta’ din l-għaqda mużikali iddedikata lill-Immakulata Kunċizzjoni, jmur lura għal-1978, meta Toni Borg avviċina lill xi ħbieb biex iwaqqfu għaqda mużikali ġdida fil-Ħamrun. Din il-ħtieġa nħasset wara li ġiet imwaqqfa parroċċa ġdida fil-Ħamrun minħabba li l-popolazzjoni kibret sew f’dawk l-inħawi.

Il-ħolma ta’ Toni Borg saret realta fis-sena ta’ wara, għax fit-22 ta’ Awissu, 1979, nżammet l-ewwel laqgħa ta’ din l-għaqda fil-Victoria United Football Club fi Triq Barth. Maż-żmien il-post fejn jiltaqgħu inbidel bosta drabi. Mill-Victoria United Football Club marru ġo garaxx fi Triq Kanonku Bonnċi, wara hawn sabu mkien ieħor fi Triq Ġuże’ Pace u anki fi Triq Villambrosa sakemm inxtara post ċentrali fi Triq il-Kappillan Mifsud. Fl-1 ta’ Awissu 2002 l-għaqda reġgħet imxiet din id-darba għal-post aktar ċentrali fi Pjazza Kappillan Muscat, post ferm akbar min dak ta’ qablu. Dan il-każin infetaħ uffiċjalment fid-29 ta’ Awissu 2004 mill-President Emeritus tar-Repubblika l-Professur Guido de Marco.
 Aktar>>


Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun

Il-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu taf il-bidu tagħha fis-1906, meta il-Banda Mużikali San Ġużepp kienet mistiedna biex teżegwixxi programm fil-Floriana. Xi bandisti mingħajr ma għarrfu lis-Surmast u lanqas lid-delegati tal-banda ma attendewx għall-programm. Is-Surmast irrapporta dawn il-bandisti lill-kumitat biex jitressqu quddiemu u jiġġustifikaw l-imġieba tagħhom. Il-Kumitat deherlu li l-iskuża li ġab wieħed mill-bandisti kienet raġonevoli. Għalhekk il-kumitat iddeċieda li jkeċċih mill-banda u mill-każin.

Din id-deċiżjoni qajmet reazzjoni fost xi bandisti li protestaw bil-qawwa kontra din id-deċiżjoni ħarxa. Tnejn minn dawn il-bandisti ġew ukoll imkeċċija mill-każin permezz ta’ Seduta Ġenerali . B’riżultat ta’ dan, grupp ta’ bandisti flimkien ma’ soċji sussidjarji telqu s-Soċjeta’ San Ġużepp. Ftit xhur wara nhar San Ġwann jiġifieri nhar l-24 ta’ Ġunju 1906 ġiet imwaqqfa uffiċjalment il-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu.

 Aktar>>


Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun

Għall-ħabta ta’ nofs is-seklu dsatax, inħoloq f’Malta moviment qawwi li kiser il-monotonija tal-ħajja ta’ dak iż-żmien. Dan dawwal dawk iż-żminijiet il-mudlama u fetaħ orizzonti ġodda għat-tagħlim kulturali tal-massa u ħoloq rikreazzjoni u soċjalizzjoni għal ħafna kommunitajiet ta’ bliet u rħula Maltin.

Mat-tmiem tas-seklu dsatax fil-bliet, is-subborgi u l-irħula, infetħu ċentri tal-mużika. Dawn iċ- ċentri kienu jsejħulhom ‘Circoli Filarmoniċi’ jew kif insejħulhom illum ‘Każini tal-Banda’.

L-influwenza ta’ dan il-moviment bandistiku nħasset sewwa fil-Ħamrun li fis-snin tmenin tas-seklu dsatax kien għadu subborg ta’ madwar 4,000 ruħ. Dan il-moviment sab ħafna promoturi ġol-Ħamrun. Il-għadd ta’ dawn il-promoturi kien tnax, imma l-aktar bniedem li wera interess u entużjażmu kien is-Sur Giuseppi Mintoff. Dal-bniedem ħeġġeġ grupp ta’ żgħażagħ Ħamruniżi biex jieħdu kors ta’ studju mużikali bil-għan li jiffurmaw banda kbira. Dan l-appell kien milqugħ bil-kbir u fi ftit ġimgħat l-istudenti li bdew jattendu għall- lezzjonijiet tal-mużika laħaq it-tletin. Barra minn dawn, xi mużiċisti Ħamrunizi li kienu diġa jdoqqu mar-reġiment jew xi baned oħra inġibdu minn dan il-kurrent mużikali. Aktar>>

Grupp Armar (Festa Kuncizzjoni)

Il-grupp armar, twaqqaf fl-1982 bl-iskop li jieħu ħsieb l-armar tal-festa tal-parroċċa Immakulata Kunċizzjoni. Il-grupp kien twaqqaf nhar it-28 ta’ Lulju 1982 minn Joe Pace u l-ewwel membri kienu Ivan Bugeja, Sandro Buttigieg, Silvio Cacciattolo, Pawlu Camilleri, Franco Cassar, Joseph Doublet, Noel Doublet u Mario Scerri.

Fl-ewwel snin tiegħu l-grupp kien jiltaqa’ ta’ kuljum fis-sala Dun Edgar Vella li tinsab taħt il-knisja fejn aktar tard marru f’garaxx kbir li hemm ftit metri l-bogħod mill-knisja. Il-membri matul is-sena kienu jieħdu ħsieb jirranġaw l-armar li jkun ġarrab xi ħsarat u anki jaħdmu fuq armar ġdid. Meta toqrob il-festa umbagħad jibdew bil-preparamenti biex jintramaw it-toroq kif jixraq għal festa. Dan il-grupp ħa ħsieb li jagħmel xogħolijiet oħra li minn żmien għal żmien kien ikun hemm bżonn li jsiru fil-knisja. Aktar>>


Ħamrun Liberty

Il-Ħamrun Liberty twaqqaf minn grupp ta’ żgħażagħ mill-Bini ta’ l-Isqof fil-Blata l-Bajda li kienu jitlaqqgħu minn Dun Maurice Mifsud biex jagħlimhom. Fl-1963 dawn waqqfu team tal-football bl-isem ta’ ‘Ħamrun White Rock Rangers’, li f’dik l-istess sena ħadu sehem fl-I.A.S.C. >>Read more

L-ewwel klabb ta’ din il-għaqda kien fil-Lord Plumer Bar fi Triq Irjali. Meta dan il-lokal għalaq marru fir-Radio City Bar jew kif kien magħruf bħala ta’ ‘Duminku’. F’dak iż-żmien, jiġifieri lura għaż-żmien erbgħin, minn dan il-bar ħareġ it-team famuż tal-Liberty li aktar tard saru l-Ħamrun Spartans li ħadu l-league u l-Cassar Cup fl-1947.

Aktar >>


Civic Club

Is-Civic Club, soċjeta li twaqqfet f’Jannar ta’ l-1954, tinsab fl-aktar parti ċentrali tal-Ħamrun ma’ ġenb il-knisja maestuża tal-Patrun tagħna l-Ħamruniżi San Gejtanu.

Sa mill-bidu din is-Soċjeta kellha l-għan ewlieni tagħha li tkun waħda soċjali, rikreattiva u edukattiva.

Dan il-club iservi sabiex il-Ħamruniżi jkollhom post fejn wieħed jista’ jiltaqa' għar- rikreazzjoni f’post li m’hux marbut ma xi kulur politiku jew bandistiku. Miftuħ għal kulħadd mingħajr ebda diskriminazzjoni ta’ kulur, nazzjonalita’ jew twemmin.

Dan il-post ma’ tul dawn is-snin serva bħala lok li fih kien jiltaqa’ l-Kunsill Ċiviku, wieħed minn ta’ l-ewwel li kien hawn f’Malta. Dan il-Kunsill kien speċi ta’ Kunsill Lokali li għandna illum bid-differenza li ma kienx elett mill-poplu Ħamruniż iżda kien iħaddan fih rappreżentanza mill-Għaqdiet kollha stabbiliti fil-Ħamrun. Aktar>>


Hobbies Society

Hobbies Society twaqqfet fl-1966 ġewwa l-Ħamrun mill-fundatur tagħha is-Sur Anthony Pisani. L-iskop tagħha hu li tgħin lil-min għandu xi tip ta’ hobby.

Li wieħed ikollu ‘hobby’ mhux xi ħaġa diffiċli. Ħafna jfaddlu xi ħaġa bħala “Hobby”, iżda meta jiġu biex ikomplu, jsibuha ferm diffiċli. Hemm diversi raġunijiet għax jiġri dan. Ikun hemm minn dawk li jkun jonqoshom xi ftit ta’ inizzjattiva, filwaqt li jkun hemm oħrajn li jkunu jridu min jgħinhom u jurihom x’sejjer jinvolvi dak li sejrin jibdew jfaddlu.

Aktar>>

F.Ż.L. Hamrun

Il-F.Ż.L. Ħamrun jew aħjar il-Forum Żgħażagħ Laburisti Ħamrun hija fergħa attiva ferm taż-żgħażagħ tul dawn l-aħħar snin, li kull ġimgħa jiltaqgħu fiċ-ċentru tal-Partit Laburista tal-Ħamrun. F’din il-fergħa jista’ jidħol kulħadd ta’ kull twemmin reliġjuż, kulturali u sess bejn l-14 u il-30 sena li naturalment jaqbel mal-prinċipji ta’ politika ta’ din l-organizzazzjoni.

Aktar>>

 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt