Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
Avvizi

Testimonial match ghad unur Stefan Sultana

Fid-disgha ta’ Ottubru 2009, hbieb tal-plejer tal-Hamrun Spartans F.C u ex-nazzjonali Malti, Stefan Sultana b’kollaborazzjoni mall-klabb tal-futbol tal-Hamrun Spartans F.C. u l-management board tal-Victor Tedesco Stadium il-Hamrun, ha jorganizzaw loghba futbol bhala l-ahhar tislima lill-ex captain tat-team Hamruniz biex juru l-apprezzament taghhom ghall-karriera twila, glorjuza u lejali tieghu lejn it-team tal-Hamrun Spartans F.C.

Din l-attivita ha tibda fis 7 ta’ filghaxija ‘il quddiem u se tkun immexxija minn Mrs. Louise Tedesco it-tifla ta’ l-ex president mahbub tal-Hamrun Spartans F.C is-sur Victor Tedesco u hija wkoll compare maghrufa fuq stazzjon televiziv lokali. Se jkun hemm spettaklu qabel din il-loghba kif ukoll xi prezentazzjonijiet lill Stefan Sultana u xi sorprizi ma jonqsux ukoll.

It-timijiet se jkunu komposti minn plejers tal-Hamrun Spartans F.C. tat-tmeninijiet, iz-zmien glorjuz ta’ l-Ispartans, fejn fost il-plejers li se jippartecipaw se jkun hemm Michael Degiorgio, Raymond Vella, Alex Azzopardi, Marco Grech, Sean Sullivan, Emmanuel Brincat, David Camilleri, John Micallef, Ray Xuereb, George Xuereb Rupert Mangion, ,Leo Refalo, Gejtu Refalo Joe Zarb u Neville Galea kif ukoll gejjien attapposta ghal din il-loghba minn barra min Malta ,Barry Gallagher u Ian Leigh z-zewg barranin tal-Hamrun f’din l-era tad-deheb ghall-klabb Hamruniz. Bhala coach ghat team tal Hamrun Spartans ha jkun Ronnie Attard.

It-tim l-iehor se jkun iffurmat minn ex-plejers tat-tim nazzjonali Malti li laghbu ma’ Stefan Sultana tul il-perjodu tieghu man-nazzjonal. Fost dawn il-plejers se jiehdu sehem Charlie Scerri, Silvio Vella, Konrad Sultana, Joe Camilleri, Martin Gregory, Kris Laferla, Joe Galea ,Ernest Barry, Reggie Cini., Nicky Saliba, David Carabott, Darren Debono, Jeffrey Chetcuti u ohrajn. Bhala coach ghat team malti ha jkun Pippo Psaila.

Din se tkun okkazjoni rari fejn tim tal-football Malti jaghmel testimonial match ghall-plejer li tah tant servizz matul il-karriera tieghu u ghalhekk il-poplu kollu Hamruniz huwa mheggeg biex jattendi u juri l-apprezzament tieghu lejn dan il-plejer li ta hafna lill-Hamrun. Din hija wkoll okkazjoni ghad-dilettanti tal-futbol Malti fejn jaraw uhud mill-aqwa plejers tal-passat Malti kif ukoll jaghtu tislima lill Stefan Sultana li huwa l-aqwa skorer ta kull zmien fil-futbol Malti b’ 197 gowls.

Ghal din l-okkazjoni gew mistiedna personalitajiet distinti fil-futbol Malti, kif ukoll se nkunu onorati bil-presenza tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, l-eccellenza tieghu Dr. George Abela.

Il-hlas tad-dhul se jkun ta’ ghaxar Euro u parti mid-dhul se jmur ghal beneficjenza ezattament ghall-Puttinu Cares


James Cutajar
Organizzatur
Mob.no. 99448035
e-mail: jamescut@onvol.net

E.V.S.

Il-Kunsill Lokali Ħamrun ħa jibbenefika min wieħed mill-programmi ta’ għajnuna li toffri l-Unjoni Ewropea ‘Youth in Action’ (action 2)
jew aħjar European Voluntary Service (EVS). F’dan il-programm, intlaħaq ftehim ma’ organizzazzjoni Spanjola (La Vibra Terrasa) sabiex tiġi Malta membru minn tagħha biex tagħmel xogħol voluntarju għal għaxar xhur fil-lokal tagħna. Parti mix-xogħol tagħha se jkun li tgħin fix-xogħol li jkun hemm fil-librerija li għandu l-Kunsill, tqajjem kuxjenza mar-residenti biex jaqraw aktar, tiltaqa’ ma’ l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u taħdem magħhom biex tittella’ attivita fil-lokalita tagħna fost ħafna affarijiet oħra. Żgur li il-lokalita tagħna ħa tibeniffika bil-kbir minn din l-inizjattiva.


Inawgurazzjoni ta’ l-istatwa ta’ San Fidiel

Nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Ottubru 2008 fil-preżenza tas-Sindku, Rev. Viċi Kappillan, Kunsilliera u ex-Kunsilliera, membri tas-Sotto Kumitati u familji Ħamruniżi ġiet inawgurata statwa ġdida ta’ San Fidiel fuq saljatura f’tarf it-triq li ġġib l-istess isem.

Kienu l-familji ta’ din it-triq li xtaqu li aħna tal-Kunsill Lokali, nieħdu ħsieb biex terġa’ ssir din l-istatwa, peress li dik li kien hemm qabilha sfat nieqsa u mkissra.

Minħabba l-fatt li l-istatwa l-antika ta’ San Fidiel kienet nieqsa mil-post oriġinali tagħha bdiet ir-riċerka sabiex din tinstab. Din l-istatwa li hija waħda unika f’pajjiżna tmur lura għal-1869. L-istatwa instabet imma kienet fi stat ħażin ħafna. Billi l-istatwa l-antika ta’ San Fidiel bħal ma kulħadd jaf kienet bla ras u minħabba li għanda valur storiku, ħassejna li din m’għandiex terġa titpoġġa hi fuq is-saljatura f’tarf it-triq. B’hekk beda ix-xogħol biex issir waħda ġdida, fejn intgħażel l-iskultur żagħżugħ u bravu is-Sur Ramon Camilleri Mc Kay. Il-Kunsill Lokali Ħamrun iddeċieda li jirrestawra l-istatwa l-antika fejn l-quddiem ħa titpoġġa f’post prominenti fil-bini l-ġdid tal-Kunsill Lokali Ħamrun. L-istatwa ta’ San Fidiel ġiet restawrata mill-iskola tar-Restawr ta’ Biegħi u illum tinsab merfugħa fil-Kunsill Lokali.

Din l-inizzjattiva mxiet il-quddiem permezz tal-Kunsilliera Carmen Borg responsabbli mil-Edukazzjoni u Kultura, flimkien ma l-ex Kunsillier Aaron Formasa u Sur Carmelo Borg, li joqgħod fl-istess triq u membru fis-Sotto Kumitat. Il-Kunsill Lokali Ħamrun jixtieq jirringrazzja lill-familja Butiġġieġ, li l-istatwa ser titwaħħal ma’ l-appoġġ tad-dar tagħhom li dawn aċċettaw bil-qalb.

Nota ta’ interess hija li taħt iż-żewġ statwi, li kienu jinsabu f’din it-Triq iġifieri dik ta’ San Fidiel u ta’ Santa Marija, taħthom hemm żewġ lapidi miktubin l-istess dati. Kull ma kien hemm differenti kien biss l-ismijiet ta’ l-istatwa u dawn kienu bit-Taljan, kif kienet l-użanza dak iż-żmien, u li hawn taħt it-tradizzjoni tagħhom bil-Malti.

“L-Arċisqof Mons. G.Pace
Jikkonċedi l-Indulġenti ta’ 40 jum għal kull
minn jgħid Pater Ave u Glorja quddiem din ix-xbieħa
Ta’ San Fidiel
Digriet ta’ l-20 ta’ Ġunju 1896”

 


Official Opening and Seminar by Aikido Master

You are cordially invited to the official opening of the Aikido Malta Yamato Dojo on Saturday 21st June 2008 at Maria Assumpta Girls Secondary School, Hamrun at 17.30 hours.

The Dojo will be inaugurated by Master (Dr) Renato Tamburelli who is travelling from Rome, Italy, for the event.

Master Tamburelli, 5th Dan, started Aikido training over 35 years ago and has studied under two of Aikido’s founding masters.

Yamato Dojo’s Sensei, Mr Kevin Bonanno, will deliver a welcome address at 17.45 hours. This will be followed by a series of Aikido demonstrations led by Master Tamburelli to reveal the powerful yet harmonious aspects of this unique martial art. He will be assisted by current students of all ranks of the Yamato Dojo.

For additional information contact Mr Kevin Bonanno on 9989 9733 or by visit www.aikidomalta.net

Premju Qalb San Ġorġ Preca

Għal l-ewwel darba kemm ilu mwaqqaf il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, bi pjaċir kbir inħabbru li ġie mniedi konkors – Premju tat-tjubija għat-tfal bl-isem ta’ “Qalb San Ġorġ Preca”.

Dan il-premju jikkonsisti billi jiġu nnominati tfal li jkunu wrew qalb tajba ma’ xi persuni anqas ixxurtjati minnhom. Bord professjonali ta’ l-Għażla jistudja bir-reqqa l-ħidma ta’ dawn it-tfal u jiddeċċidu bejnithom minn għandu jkun ir-rebbieħ jew rebbieħa, filwaqt li c-chairperson jagħmel ir-rapport tiegħu li jkun finali.

Il-Konkors ġie miftuħ għat-tfal Ħamruniżi minn eta’ żgħira sa sittax -il sena. Intbgħatu ċirkulari kemm fl-iskejjel fejn jiffrekwentaw tfal Ħamruniżi, kif ukoll lill-għaqdiet kollha kemm reliġjużi kif ukoll lill-għaqdiet mhux governattivi fil-Ħamrun, fejn min jinnomina jibgħat ic-CV tat-tifel jew tifla kkonċernata u jikteb dwar il-ġest nobli li dawn ikunu wettqu.

Il-premjazzjoni saret nhar it-Tnejn 26 ta’ Mejju fis-6.00p.m. fil-Każin ta’ l-Għaqda Mużikali San Ġużepp, quddiem il-paroċċa San Gejtanu, Ħamrun. Dan il-Jum ħabat ukoll il-Jum Dinji tat-Tfal u hija xi ħaġa sabiħa li dawn it-tfal jiġu ppremjati propju fil-Jum iddedikat għalijhom.

Ir-Rebbieħa ta’ din l-ewwel sena kienet Marisa Zammit. Marisa tifla ta’ 13 -il sena, tattendi Our Lady Immaculate School Ħamrun, hija tifla li għandha l-autismu fejn mixja l-quddiem ħafna fl-iskola li fijha ilha tattendi minn Year 1.

Fil-ħin tar-rikreazzjoni, Marisa tieħu ħsieb studenta li għandha id-Down Syndrome u li għandha problema ta’ kommunikazzjoni. Marisa tikkomunika ma’ din it-tifla, hija l-ikbar ħabiba tagħha u jħobbu lil xulxin bħall aħwa.

Għalhekk il-Kunsill Lokali Ħamrun bi pjaċir kbir ippremja li Marisa għal qalb kbira u tajba li għandha. J’alla aktar tfal jieħdu l-eżempju ta’ Marisa u ma jaqtawx qalbhom ikunu ta’ għajnuna għal sħabhom fejn ikun meħtieġ.
 

Wirja ‘Ħidmet il-Ħamruniż’

Il-wirja ‘Ħidmet il-Ħamruniż’ mtella’ mill-Kunsill Lokali Ħamrun nuru fiha’ l-ħiliet ta’ ħutna il-Ħamruniżi f’dak li hu xogħol ta’ l-idejn u passatempi oħra. Din il-wirja saret sinomina ma’ l-attivitajiet li jiġu mtella ta’ kull sena fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Ħamrun.

Sena wara oħra, u din hi ir-raba’ sena, fejn din il-wirja kompliet tikber u tissaħħaħ biex din is-sena laħqet il-kulmu tagħha bix-xogħol dedikat li jsir mill-Kunsilliera Carmen Borg u sotto kumitat tagħha.

Il-poplu Ħamruniż, għandu talent kbir, għalhekk għandu ħafna x’joffri. Dan jidher meta nżuru lill-familji f’darhom, għax kulħadd ikun jixtieq juri x’kapaċi jagħmel.

Il-Kunsill Lokali tagħna għandu għal qalbu ħafna l-kapaċitajiet ta’ dawn ħutna u għalhekk, li ta’ kull sena nkunu ħerqana biex intellgħu din il-wirja.

Għat-tieni sena konsekuttiva ingħaqdu magħna wkoll il-Soċjeta tal-Hobbies li għandna fil-Ħamrun, Soċjeta li għanda ħafna x’toffri.

Grazzi tmur ukoll lill-President u lis-Segretarju tal-Każin tal-Banda San Ġużepp li ġentilment offrewlna is-swali tal-Każin tagħhom u kienu ta’ għajnuna kbira sabiex issir l-armar.

Il-wirja ħa tkun miftuħa mill-Ġimgħa 23 sas-Sibt 31 ta’ Mejju fis-Swali tal-Każin tal-Banda San Ġużepp.

Għalhekk il-Kunsill Lokali Ħamrun iħeġġeġ l-poplu Ħamruniż sabiex iżur din il-wirja u japprezza x-xogħol ta’ ħutna l-Ħamruniżi, u biex hu wkoll jitħeġġeġ għax-xogħol ta’ l-idejn li hu mprezzabli, u li jista jiswa tant ġid għal-individwu peress li hu mezz ta’ kif wieħed jista juża tajjeb il-ħin liberu.

Ħamrun 4 U Football Tournament

Nhar is-Sibt 18 ta’ Mejju il-Kunsill Loakli Hamrun organizza Football Tournament għal-ewwel darba bejn l-Għaqdiet li nsibu fil-Ħamrun għal-okkazzjoni ta’ Jum il-Ħamrun. F’dan it-tournament ġewwa il-Victor Tedesco Stadium ħadu sehem fiħ 7 teamijiet Ħamrunizi.

It-teamijiet li ipparteċċipaw fiħ kienu - Kunsill Loakli Ħamrun, Ħamrun Sapporters Club, Ħamrun Civic, Ħamrun Samra, l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu, l-Għaqda tal-Mużika San Ġużepp u l-Forum Żgħażagħ Laburisti Ħamrun.

It-teamijiet inqassmu f’żewġ gruppi sabiex jikwalifikkaw l-ewwel żewġ teamijiet min kull grupp biex jilgħabu is-semi finali bejniethom. Iż-żewġ teamijiet finalisti kienu l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u l-Ħamrun Sapporters Club. It-team rebbieħ kien dak ta’ l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu.

Jum il-Ħamrun

Il-Kunsill Lokali Ħamrun għal sena oħra reġa organizza diversi attivitajiet konnessi ma’ Jum il-Ħamrun. Bla dubju l-akbar attivita saret nhar il-Ħadd 18 ta’ Mejju. Fejn filgħaxija ingħalqet Triq il-Kbira, San Ġużepp u quddiem il-Knisja San Gejtanu ġiet organizzata lejla Ħamruniża b’Wine Festival u ikel Malti li ma’ tulha ħadu sehem għadd ta’ kantanti, zeffiena u logħob għat-tfal.

Imħeġġeġ mil-attendenza tajba u mit-talent li nsibu fil-lokal żgur li l-Kunsill Lokali Ħamrun ħa jaħdem aktar sabiex attivitajiet bħal dawn ikomplu jikbru u jiżdiedu matul is-sena kollha. Il-Kunsill Lokali Ħamrun jixtieq javża ukoll biex dawk il-Ħamrunizi li għandhom xi talent jew xi passatemp, jinfurmaw lill-Kunsill biex jieħdu sehem fl-attivitajiet li jmiss.

25 Sena mil-Mewt ta’Anton Buttiġieġ

Il-Kunsill Lokali Ħamrun, kif inhu xiereq nhar il-Ħadd 25 ta’ Mejju ħdejn il-monument tiegħu fi Blata l-Bajda ħa sehem f’ċerimonja organizzata mil-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu fl-aniversarju tal-25 sena mil-mewt ta’ Anton Butiġieġ. Anton Buttiġieġ kien bniedem li ħabb il-Ħamrun u ħadem għall-Ħamrun fejn kien involut f’bosta għaqdiet Ħamrunizi. Għalkemm Anton ma għadux magħna huwa għadu ħaj permezz tal-poeziji u letteratura mill-isbaħ li kiteb.

Anton Buttiġieġ twieled il-Qala Għawdex, fid-19 ta’ Frar, 1912, it-tielett wield ta’ Savior Buttiġieġ u Conċetta Falzon. Huwa tgħallem fl-iskola primarja tal-Gvern fil-Qala, fis-Seminarju ta’ Għawdex u fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi B’kara. Sa minn ċkunitu Anton deher li ħa jkun persuna intelliġenti ħafna, umli u jħobb jgħin lil kullħadd.

Meta għadda mill-eżami tal-matrikola, wera x-xewqa li jidħol l-universita biex jistudja għal-avukat, iżda l-ġenituri tiegħu xtaquħ li jkompli jistudja għal qasis, kif fil fatt għamel. Maż-żmien ħass li ma kienx imsejjaħ għall-qasis u ddeċieda li jitlaq mill-kors tas-saċerdozju u jaqbad il-linja għal avukat kif dejjem xtaq. Waqt li kien student fl-Universita, Anton kien attiv ferm. Hu kien wieħed mill-membri fundaturi fl-1931 ta’ l-Għaqda tal-Malti flimkien ma’ Ġuże’ Bonnici u Ruzar Briffa. Kien ukoll wieħed min tal-bidu fl-Għaqda Letterarja ta’ l-Ingliż u s-Societa Universitaria di Letteratura Italiana.

Anton Buttigieg laħaq nutar pubbliku fl-1939 u ħa l-lawria ta’ avukat fis-sena ta wara. Hu ħadem ukoll bħala Fiżżjal fil-Korp tal-Pulizija u kien stazzjonat fil-Ħamrun, dan anke matul it-tieni Gwerra Dinija. Għamel żmien ukoll jaħdem bħala ġurnalist mat-Times of Malta. Fl-1955 inħatar Aġent Maġistrat. Minħabba li kienet tinteressaħ il-politika, huwa ikkontesta mal-Partit tal-Ħaddiema fl-1955 fejn baqa’ jiġi elett sas-sena 1976. Dr Buttiġieġ kien ukoll President ta’ Għaqda Mużikali Banda San Gejtanu sakemm miet.

Anton iżżewweġ tlett darbiet, wara l-ewwel mara, Carmen Bezzina li minna kellu tlett it-tfal --- Dr John Buttiġieġ, Rose Brincat u Dr Emmanwel Buttiġieġ --- iżżewweġ lil Connie Scicluna li bħal mara ta’ qabel mietet din id-darba b’inċident tat-traffiku ġewwa Londra. Huwa reġa’ żżewweġ din id-darba lill Margery Helen. Fil-poeżija tiegħu tidher ċara ż-żminijiet diffiċli li għadda minhom tul ħajtu.

Huwa nħatar President tar-Repubblika ta’ Malta mill-1976 sa l- 1981. Tul kemm dam President, huwa dejjem saħaq biex il-poplu jkun magħqud u jgħix fis-sliem, kien ukoll fid-diskors tiegħu idaħħal siltiet politiċi li kien tant iħobb.

Anton rebbaħ bosta premjijiet fil-poeżija u fil-letteratura, u jibqa jiġi mfakkar bħala l-poeta tan-natura’. Xogħlijiet li nsibu tiegħu u li ġew ippublikati nsibu Żibeġ u Boċċi, mill-Gallarija ta’ Żgħożiti, Fanali bil-Lejl, Ejjew nidħqu ftit, Ejjew nidħqu ftit ieħor, Qasba mar-Riħ, il-Muża bil-Kimono, Fl-Arena u Balletti Maltin.

Anton Buttiġieġ miet nhar il-5 ta’ Mejju 1983, fejn kellu funeral statali u jinsab midfun fiċ-ċimiterju ta’ Addolorata. Fil-Ħamrun, in-naħa tal-Blata l-Bajda insibu monument tiegħu li ġie inawgurat fil-5 ta’ Mejju 1985 sentejn wara l-mewt tiegħu.

Serata Speċjali għal jum l-Omm

Is-Sotto Kumitat 3B, Anzjani, Persuni b’Diżabilita’, Nisa u Kultura fl ħdan il-Kunsill Lokali Ħamrun għandu pjaċir iħabbar serata speċjali bl-ikel għal-Jum l-Omm.

Data: Nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Mejju 2008
Ħin: Fit-8.00p.m. nitilqu minn quddiem il-Kunsill
Post: Ta’ Fra Ben Restaurant, il-Qawra
Lura: Għal ħabta ta’12.00a.m.
Prezz: Tfal (bejn is-6 u l-10 snin) - €10.00. Kbar- €13.50

Barra mill-ikla three course (l-għażla ssir max-xiri tal-biljett) ser ikun hemm daqq ta’ mużika, kant, zfin u premjijiet sbieħ. Ser tingħata ukoll fjura għal-okkażjoni lill kull omm u ser ikun hemm ukoll kejk ta’ l-okkażjoni. Inkluz mal-prezz hemm tazza inbid jew luminata.

Il-biljetti jistgħu jinxtraw mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali Ħamrun mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.30a.m u nofsinhar u s-1.30p.m u l-4.00p.m sa mhux aktar tard minn nofsinhar ta’ nhar il-Ħamis 8 ta’ Mejju 2008.

Ejjew ħalli nifirħu flimkien għall dan il-Jum specjali

Attivitajiet:
Fost il-ħafna attivitajiet, kemm kulturali u soċjali li jiġu organizzati mill-Kunsill Lokali Ħamrun, fiż-żmien li ġej, is-sotto kumitat responsabbli miż-żgħażagħ se jorganizza lezzjoni ta’ Suba Diving. Din l-esperjenza li għal ħafna ħa tkun l-ewwel esperjenza tagħhom taħt il-baħar ħa ssir nhar is-Sibt 28 ta’ Ġunju, fis-2pm, iċ-Ċirkewwa. Se jkollna jieħdu ħsiebna nies kwalifikati mill-Grupp Aquatica. Din l-esperjenza ħa ddum tliet sigħat fejn l-ewwel tingħata xi informazjoni utili kif ukoll ta’ importanza għas-sigurta u mbagħad kulħadd ikollu l-opportunita li bl-apparat meħtieġ jibda l-esperjenza tiegħu taħt il-baħar.

Qiegħda ssir ukoll sejħa għal dawk kollha li jilagħbu l-football sabiex jinkitbu mat-team tal-football li għandu l-Kunsill Lokali Ħamrun li jieħu sehem f’diversi tournaments kemm fil-lokalita tagħna u kemm oħra organizzati minn Kunsilli Lokali oħrajn.


 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt