Dħul  |  Il-Ħamrun  |  Il-Kunsill  Siti Oħra  |  Kuntatt
.
 Sezzjonijiet Oħra
 > Storja
 > Popolazzjoni
 > Gieħ il-Ħamrun
 > Għaqdiet
 > Knejjes
 > Monumenti
 > San Gejtanu
 > Nies ta' Isem
 > Skejjel
 > Toroq
 > Attivitajiet
 > Ritratti Antiki
Għal min huma imsemmija it-toroq tal-Ħamrun

Abela Karmenu: Dan kien wieħed mill-vittmi tas-7 Giugno (1919), kif aħna mdorrijin ngħidu. Dak iż-żmien kollox kien bit-Taljan. Kien mill-Belt u kellu 25 sena meta nqatel mis-suldati Inglizi meta l-Maltin irvellaw minħabba l-ogħli tal-ħajja li l-poplu ma setax ilaħħaq magħha. Lil dan Abela rawh jieħu parti attiva fl-irvellijiet li saru fi Strada Forni.

Abela Scolaro Joseph: Dan kien surmast tal-banda kapaċi tassew. Ħalla ħafna xogħlijiet tiegħu f’diversi każini fejn kien inkarigat, imma naħseb li l-aktar xogħlijiet tiegħu huma fil-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu. Twieled il-Ħamrun fl-1912 u miet fl-1979. Kien bniedem fabbli u umli għall-aħħar.

Attard Manwel: Kien vittma ieħor tas-7 Giugno u kellu 27 sena. Kien parrukkier min tas-Sliema u jingħad li ma għamel xejn. Imma meta tkun fil-folla, stenna li tlaqqat xi ħaga. U dan miskien laqqat ħajtu. 

Attard Willie: Surmast ieħor li ma jagħmilx għajb lil dak ta’ qablu. Kien fis-servizz u dejjem lest biex isellem u jitbissem. Il-banda tas-Soċjeta’ Mużikali San Ġużepp mexxieha tajjeb ħafna. Kien surmast li ħalla ħafna mużika ta’ min jiftaħar biha lis-soċjeta li kien jirrapreżenta. Twieled il-Ħamrun fl-1901 u miet fl-1970.

Bajada Ġuże: Vittma ieħor tas-7 Giugno. Kellu 34 sena. Kien mix-Xagħra, Għawdex li kien ġie Malta biex jagħmel passaport biex imur l-Amerka. Jingħad li nlaqat mill-bullets tas-suldati Inglizi, imma kien hemm min rah bil-bandiera Maltija f’idejh.

Ġiovanni Barbara: Kien arkitet ta’ l-Ordni Ġerusalmitan. Kien baqa’ mfaħħar għall-mina li bena taħt is-sur imsejjaħ ta’ L-Imsida. Mina mibruma li min jifhem igħid li hija ftit diffiċli biex issir. Għadna nistgħu narawha fejn hemm il-gardjola fuq Sammizun, ftit minnha imġarraf bil-gwerra.
Barth Ġiuseppe: Tabib tal-għajnejn magħruf anki barra minn Malta. Kien tabib ta’ l-Imperatur Ġiuseppe 2 ta’ l-Awstralja. Ġie ddekorat minnu bl-ogħla unuri. Twieled fl-1745 u miet fi Vjenna fl-1818 fejn hu midfun.

Bonnici Francesco, Mons: Twieled l-Isla u miet fl-1905. Saċerdot ħabrieki u devot. Waqqaf l-Istitut ta’ San Ġużepp f’Santa Venera. Kien sar kanonku tal-Katidral u kien ukoll professor fil-letteratura.
Borg Ċensu: Haddiem bi bżonnijiet speċjali. Kien għalliem fl-iskejjel tal-Gvern li kien marad bil-polio.

Borg Eugenio: Dan kien wieħed mill-ewlenin membri tal MUSEUM u kien il-fiduċjarju ta’ San Ġorġ Preca. Dan Ġenju, kif kienu jsejħulu l-imseħbin, kien bniedem qaddis li mexa fedelment fuq il-passi ta’ San Ġorġ Preca, li bħalu jixraqlu li jkun fuq siġġu ħdejh. Twieled l-Isla fl-1886 u miet fl-1967. Tressaq il-każ għall-beatifikazzjoni tiegħu.

Bugeja Ċensu Markiż: Twieled fl-1820 u miet fl-1890. sar sinjur permezz tan-negozju u l-logħob ta’ l-azzard. Flusu ħaddimhom għal skop filantropiku. Biż-żejjed insemmu ż-żewġ edifi`ji li bena f’Santa Venera, wieħed għaż-żamma ta’ bniet orfni u l-ieħor għat-tagħlim tas-snajja. Minbarra dan ta somom kbar ta’ flus għall-karita. Il-Papa Ljun 12 ħatru bħala Markiż, u ng]ata wkoll it-titlu ta’ Kavallier fl-Ordni ta’ San Mikiel u San Ġorġ mir-Rġgina Vittorja.

Burlo Pawlu: Raġel twajjeb li għamel ħafna ġid. Kien promotur tal-kappella tal-Kunċiżżjoni li kien hemm fi Strada Duluri li wara ħarġet minnha il-knisja parrokkjali tal-Kunċiżżjoni. Bdieha fid-dar tiegħu li kellu fi Triq Vitale.

Buttiegieg Anton: Avukat, politiku, poeta. Twieled il-Qala, Għawdex fl-1912 u miet fl-1983. Kien Ministru tal-Ġustizzja fi żmien il-Partit Laburista u okkupa diversi karigi. Imma l-aktar waħda importanti kienet meta nħatar President tar-Repubblika ta’ Malta fl-1976-1981. Kien president tal-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu sa ma miet.

Byron George, Lord: Poeta Ingliż, li għamel isem kbir f’dan il-qasam u għamel żmien kien jogħqod f’Malta u meta kien hawn kiser saqajh. Dan ġara fl-ewwel żminijiet ta’ l-Ingliżi f’Malta. Għal Malta ma tantx kellu kliem ta’ tifħir u lil Malta sejħilha ‘the island of steps, bells and smells’.

Camillieri, Dun Frans: Saċerdot, poeta, għalliem. Dun Frans, kif kien magħruf l-aktar, kien poeta magħruf. Kien għalliem tal-Malti u kiteb ruxxmati innijiet lil diversi baned f’Malta. Naħseb li ma hawnx belt jew raħal f’Malta li m’għandux innu mingħandu. Huwa kiteb ‘il fuq minn 300 innu. Twieled il-Marsa fl-1919 u miet fl-1990. Kien direttur spiritwali tal-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u ta’ xi għaqdiet fil-Ħamrun. Lil Dun Frans kien ma]bub minn kulħadd.

Camillieri Giuseppe Maria: Avukat u politiku. Kien joħroġ mal-Partit Nazzjonalista u dejjem irnexxielu jitla’ fl-elezzjoni. Twieled f’Victoria, Għawdex fl-1915 u miet fl-1989. Kien sar Ministru ta’ l-Emigrazzjoni u Ministru tal-Kummerċ.

Caruana Demajo Tomaso: Avukat, politiku. Twieled il-Ħamrun, u kien Ministru tal-Ġustizzja fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Qeda diversi karigi, sa ma miet fl-Ingilterra fejn kien mar biex jara partita football. Kellu personalita’ tajba ħafna u kien influwenti mal-kostitwenti tiegħu.

Chircop Oreste: Bin il-Ħamrun, twieled fl-1923 u miet fl-1998. Tenur ta’ ħila li għamel isem anki barra min Malta. Kellu vuċi li mill-ewwel tiġbdek hekk kif tismagħha. Kien ħadem il-film ‘The Vagabond King’ li ġieblu suċċess. Oreste tista’ tgħid li kanta fl-opri kollha li nwerew fit-teatri tagħna. Ma kienx tifel kburi, imma umli ħafna. Irtira kmieni mill-kant u għex ħajja kwieta kif kien in-natural tiegħu. Is-Soċjeta ta’ l-Arti u Manifattura għarfet il-ħila tiegħu b’dekorazzjoni.

Cilia Indri: Trejdunjonista. Twieled fl-1905 u miet fl-1981. Kien wieħed mill-bidu li waqqaf il-Ġeneral Workers Union u ħadem bis-sħiħ biex jara l-ħaddiem wieqaf fuq pedestal. Hu sieħeb mal-promotur sieħbu Reggie Miller fit-twaqqif ta’ din is-soċjeta.

Cordina Perez Enerico, Mons: Kien bin il-Ħamrun. Twieled fl-1895 u miet fl-1956. Kien kappillan fil-Ħamrun. Fi żmienu waqqaf l-Istitut Marija Regina tal-Qlub, li ġabar fih bosta nisa bi problemi. Fi żmien kien għamel il-koppla li kien jingħad li ma setgħetx issir. Ftit qabel miet inħatar Monsinjur.

Cremona Danny: Politiku. Twieled il-Belt fl-1924 u miet fl-1982. Kien sar segretarju ġenerali fil-M.L.P. u president tal-G.W.U. Huwa okkupa diversi karigi u nħatar Ministru ta’ l-Agrikultura u anki Ministru tat-Turiżmu.

Debattista Pawlu: Twieled fl-1911 u miet fl-1985. Kien il-fundattur tal-Kunsill Ċiviku u qabel it-twaqqif tal-Kunsill Lokali, dan kien l-ekwivalenti tiegħu. Bis-saħħa tiegħu saru xi xogħlijiet fil-Ħamrun. Debattista kien biex ingħidu hekk, imdaħħal f’kull kumitat li twaqqaf fil-lokal.

Debattista Roger: Roger Debattista PC 525 kien Pulizija mill-Ħamrun, u nqatel nhar it-12 ta’ Novembru 2001 waqt hold up li sar fil-Bank of Valletta ta’ Hal Qormi.

Depiro Giuseppe, Mons: Twieled l-Imdina fl-1977 u miet fl-1933 nhar id-Duluri fil-knisja ta’ San Gejtanu l-Ħamrun. Huwa kien fundattur tas-Soċjeta Missjunarja ta’ San Pawl. Bin in-Nobbli Alessandro Depiro D’Amico.

Diegu. Fra: Twieled bħala Bonanno il-Belt Valletta fl-1831 u miet il-Ħamrun fl-1902. L-istitut li jinsab f’Villambrosa jixhed il-qalb kbira u ħanina li kellu dan ir-raġel qaddis m’hux dikjarat. L-istitut kien bnihulu l-Markiż Scicluna biex fih iżomm tfajliet iltiema jew ta’ familji mfarrkin.
Dyer Wenzu: Żagħżugħ mill-Birgu li hu wkoll kien vittma tas-7 Giugno. Kellu 21 sena u ma kien qiegħed jagħmel ebda ħsara meta nlaqat mill-‘bullets’ spratati minn azzarini Ingliżi. Dan kien ir-raba’ vittma ta dan l-irvell.

Edinburgh: Duka ta’ Edinburgh. Dan hu titlu li milli jidher jintiret. Fil-fatt anki Prince Philip għandu dan it-titlu, imma triq li aħna għandna b’dan it-titlu ilha teżisti ħafna qabel il-gwerra. Il-possibilita’ hi li l-isem qieg]ed jirreferi għal meta r-Re Dwardu 7 kien għadu jissejjaħ hekk. Il-Ħamrun aħna nsejħula wkoll bħala t-triq tas-Suq.

Gafa: Ma nafx għal min qiegħed jalludi dan il-kunjom. Bħalissa qegħdin jiġuni quddiem għajnejja żewġ aħwa tassew illustri, imma ma naħsibx li qatt kellhom xi konnessjoni mal-Ħamrun. Dawn huma Melkiorre u Lorenzo. Wieħed kien skultur gwapp u l-ieħor arkitett ta’ ħila kbira. Dawn għexu fi żmien l-ordni.

Gasan Giuseppe: Neguzjant. Twieled fl-1891 u miet fl-1976. Beda bħala impjegat u spiċċa wieħed mill-akbar neguzjanti f’Malta. Daqs ħamsin sena ilu kellu l-linja tal-karozzi tal-linja ta’ Ta’ Sliema tiegħu. In-negozju tiegħu kienu fil-karrozzi u fil-fatt hu kien wieħed mill-akbar importaturi tal-karozzi.

Lentini Turu: Kien bin il-Ħamrun, imwieled fl-1923 u miet fl-1986. Kien Referee tajjeb li rreffja logħbiet mill-aqwa. F’li sports huwa okkupa bosta karigi importanti għal bosta snin.
Magri Manwel, Patri: Arkeologu u folklorista. Ħafna mit-tagħrif li nafu, nafuh lilu. Twieled Għawdex fl-1951 u miet fl-1907. Kien Ġiżwita ta’ ħila li lilu ġew fdati ħafna xogħlijiet arkeolo[i`i. Miet għal għarrieda bla ma laħaq irraporta bil-miktub l-aħħar sejbiet tiegħu.

Maitland Thomas: Sir Thomas Maitland kien l-ewwel Gvernatur ta’ Malta. Laħaq fil-15 ta’ Ottubru, 1813 u miet fis-17 ta’ Jannar, 1824. Ir-rappreżentanti tal-Gvern kienu kollha jissejhu Kummissarji.
Mallia Wenzu : Attivista fil-Malta Labour Party.

Mifsud Bonnici Wenzinu: Tabib tal-familja li kważi daħal f’kull dar fil-Ħamrun. Bniedem ġentili ħafna u wettaq ħafna karitajiet. Rabba familja li kellu biex jiftaħar biha għal tjubithom. Hu twieled Bormla.

Mifsud Gejt: Dun Kappillan ieħor li mexxa l-parroċċa tagħna bejn l-1920 u l-1933. Fi żmien dan il-kappillan, il-knisja tagħna ġiet konsagrata u hija l-unika knisja konsagrata f’jum il-konsagrazzjoni tal-knejjes kollha, jiġifieri fis-26 ta’ Settembru, 1930. Ħafna xogħol ta’ skultura. Invjar tal-ġebla minn ġewwa u statwi u xi pittura kollha saru fi żmienu.

Mountbatten Louis: Lord. Kien mill-familja Reali Ġermaniża ta’ Battenburg. Imma minħabba raġunijiet politiċi, dan il-kunjom inbidel għal dak ekwivalenti tiegħu, Mountbatten. Dan ir-raġel okkupa diversi karigi għoljin u kellu konnessjoni kbira ma’ Malta meta nħattar Ammirall u kellu d-dar tiegħu fi Gwardamanga. Spiċċa maqtul b’bomba li twaħħlet mal-motorboat tiegħu.

Muscat Giuseppe: Dun. Kappillan ieħor fil-parroċċa tagħna li kien mir-Rabat, mexxa l-knisja bejn l-1897 u l-1928. Fi żmienu saru l-paviment tal-knisja, linef, l-orgni, l-apparat tar-rakkmu bid-deheb u bosta xogħlijiet oħra.

Nuzzo Enrico: Kien raġel ġeneruż ħafna . Bis-saħħa tiegħu twaqqaf l-Istitut ta’ Ulied il-Qalb ta’ Ġesu u għadna sa illum insejħulhom bħala s-Sorijiet ta’ Nuzzo. Huwa rrakomanda lill-kuġintu Maria Tereża sabiex tieħu ħsieb din il-miġemg]a ta’ tfajliet.

Pace Ġuże: Avukat, politiku. Kien bniedem sinjur u bi flusu għamel ħafna karitajiet. Kien żviluppatur ta’ l-artijiet u saħansitra Paceville hija msemmija għalih. Twieled il-Belt fl-1890 u miet fl-1974.

Pace Forno Gaetano: Isqof ta’ Malta. Twieled Għawdex fl-1809 u miet fl-1974. Kien Patri Agostinjan li wara laħaq Isqof ta’ Malta. Huwa kien li ħeġġe[ biex tinbena l-knisja ta’ San Gejtanu, tal-Ħamrun u bis-saħħa tiegħu saru xi benifikati.

Preca Ġorġ, Mons.: Twieled il-Belt fl-1880 u miet fl-1962. Kien il-fundattur tas-Soċjeta Museum. Għalkemm twieled il-Belt, sa minn tfulitu għex il-Ħamrun. Huwa l-ewwel Qaddis Malti.

Saliba Pawlu: Attur ta’ ċertu kalibru. Kien biex ingħidu hekk l-attur prinċipali tal-kumpanija teatrali l-Indipendenza. Twieled il-Belt fl-1865 u miet fl-1949. Il-palk kien il-ħajja tiegħu.

Xuereb Pietru: Ma nafux min hu dan il-persunaġġ li ssemiet triq għalih in-naħa tal-Liċeo.

Zammit Giuseppe: Kien saċerdot brillanti għal-latin. Infatti kien latinista gwapp. Għal xi raġuni kienu laqqmuh Brighella. Twieled il-Belt fl-1802 u miet fl-1890. Kien poeta, teologu, awtur issieħeb mal-komunita’ tal-Ġiżwiti u jinsab midfun fil-knisja ta’ Santa Liena. Birkirkara.

Zammit Oscar: Tabib. Huwa kien professur tal-qbiela u gineokoloġija. Huwa twieled il-Belt Valletta fl-1911 u miet fl-1963.

Scerri Melintone: Twieled tas-Sliema u miet ta’ 94 sena fl-1982. L-Azzjoni Kattolika daħlet il-Ħamrun bis-saħħa tiegħu. Kien raġel ta’ qdusija u għex biex jiġbor mit-toroq iż-żgħażagħ li jsib. Il-ħidma tiegħu bdieha fil-Museum. Il-kariżma li kellu maż-żgħażagħ dehret fid-djar li kera sakemm fl-aħħar sab id-dar li għad hemm fi Triq Irjali.

Schembri Ġuże: Kellu magna tal-għaġin fil-Blata l-Bajda. Kien raġel għani bil-bosta, bniedem ta’ qalb kbira u karitattiv. Kien neguzjant gwapp, imma hej, flusu ma kinux tiegħu, kien min dawk li jgħidulu, flusu tan-nies. Tela’ fil-parlament fi żmien Boffa u kulħadd kien iħobbu. Kien daħal biex iqajjem l-opra fir-Radio City u kien rawwem ħafna kantanti. Ġab anki artisti ċelebri mill-Italja. Jingħad li wara kien kważi falla.

Sciberras Joseph: Spiżjar u politiku. Twieled San Pawl il-Baħar fl-1940 u miet fl-1987. Huwa tela’ fil-parlament f’isem il-Malta Labour Party u ħa sehem f’diversi delegazzjonijiet. Kien inħatar Segretarju Parlamentari fl-1986.

Valletta Furtunato: Dun Kappillan. Kien l-ewwel Kappillan li mexxa l-parroċċa tagħna bejn l-1881 u l-1895, u ġustament li kien jixraqlu li jieħu din il-kariga. Huwa ħadem bis-sħiħ biex tinbena l-knisja parrokkjali ta’ San Gejtanu u jingħad li anki kien igħin lill-ħaddiema jġorr il-ġebel. Imma qabel ma sar kappillan, kien Vigarju Kurat.

Vassalli Mikiel Anton: Twieled fl-1964 u miet fl-1829 f’Haż-Żebbuġ. Ma naħsibx li hawn xi Malti li qatt ma sema bih. Dan ir-raġel kien vittma taċ-ċirkostanzi, l-injoranza u l-politika ta’ dak iż-żmien. Ried jara Malta ġdida, imma għarralu għax ħabat difrejh ma’ l-awtorita’ tal-knisja u tal-Gvern Ingliż. Spiċċa eżiljat minn Malta. Hu u l-familja tiegħu batew il-ġuħ u l-għajb. Ħallielna monumenti ta’ tagħlim u ddefenda l-ilsien Malti bl-akbar ħila. Għalhekk illum qeg]din jiddefinuh bħala: ‘missier l-ilsien Malti.’

Vella Edgar: Saċerdot li kien hu l-promotur għall-bini tal-Knisja tal-Kunċiżżjoni tal-Ħamrun. Kien iħabbat bieb bieb b’pitazz f’idu biex iniżżel lil min tah żewġ soldi fil-ġimgħa. Kien ukoll iġorr il-ġebel u kemm-il darba daħħal idejh il-but tal-familja biex iħallas il-kontijiet u meta wasl fi tmiem il-bini tal-knisja, miet.

Vitale Emanuel: Twieled ir-Rabat fl-1958 u miet fl-1802. Kien Nutar bħal missieru u kellu sehem kbir fl-invażjoni tal-Franċiżi fuq Malta. Iddefenda bis-sħiħ il-prinċipji nsara meta riedu jisirqu l-knisja Maltija u qajem irvell kontra tagħhom.
 
 
Ċaħħad  |  Drittijiet ta` l-Awtur  |  Privatezza  |  Accessibilita  |  Kuntatt
http://www.gov.mt